UCZNIOWIE I KRWIODAWCY Z ZST PAMIĘTALI O POLEGŁYCH

UCZNIOWIE I KRWIODAWCY Z ZST PAMIĘTALI O POLEGŁYCH

listo­pad 2022r.

W dniu 28.10.2022 roku ucznio­wie ZST w Cheł­mie pod opie­ką nauczy­cie­la Mariu­sza Śli­wy upo­rząd­ko­wa­li cmen­tarz jeń­ców wojen­nych przy ul. Okszow­skiej. Dzia­ła­nia mło­dzie­ży i Hono­ro­wych Daw­ców Krwi wyni­ka­ją z przy­stą­pie­nia do ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu „Nasza wspól­na prze­szłość – ucznio­wie adop­tu­ją zabyt­ki”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez CEO w War­sza­wie oraz uwraż­li­wie­nia mło­dych ludzi na potrze­bę pie­lę­gno­wa­nia pamię­ci o boha­te­rach naszej wol­no­ści.
 
W miej­scu pamię­ci naro­do­wej była obec­na posłan­ka na Sejm RP IX kaden­cji Anna Dąbrow­ska – Bana­szek, któ­ra przed­sta­wi­ła histo­rycz­ny zarys dzie­jów obo­zu jeniec­kie­go. Zapa­lo­no zni­cze oraz chwi­lą ciszy uczczo­no pamięć tysię­cy jeń­ców pocho­wa­nych w tej chełm­skiej nekro­po­lii. War­to wspo­mnieć, że Samo­rząd Mia­sta Chełm ufun­do­wał tabli­cę gra­ni­to­wą, odsło­nię­tą 15 maja 2014 roku w 70 rocz­ni­cę likwi­da­cji obo­zu Sta­lag 319 A.
 
Zebra­ni uczci­li rów­nież pamięć bru­tal­nie pomor­do­wa­nych przez Gesta­po 3 i 4 lip­ca 1940 r. w Kumo­wej Doli­nie przed­sta­wi­cie­li inte­li­gen­cji zie­mi chełm­skiej i kra­sno­staw­skiej. Pod­czas egze­ku­cji 36 osób zamor­do­wa­ni zosta­li m.in. Tade­usz Toma­szew­ski – pre­zy­dent Cheł­ma jego zastęp­ca – Ste­fan Umiń­ski oraz Win­cen­ty Kociu­ba rol­nik, poli­tyk II Rze­czy­po­spo­li­tej, poseł na Sejm. W lip­cu 2004 Pre­zy­dium Sej­mu zde­cy­do­wa­ło o uczcze­niu pamię­ci par­la­men­ta­rzy­stów II RP poprzez ufun­do­wa­nie mar­mu­ro­wej tabli­cy w budyn­ku Par­la­men­tu.
 
Cmen­tarz przy ul. Okszow­skiej kry­je pro­chy 60 tysię­cy pomor­do­wa­nych i zmar­łych jeń­ców, róż­nych naro­do­wo­ści, w tym głów­nie wzię­tych do nie­wo­li żoł­nie­rzy Armii Czer­wo­nej, ale tak­że żoł­nie­rzy fran­cu­skich, angiel­skich, bel­gij­skich, wło­skich oraz pol­skich par­ty­zan­tów, któ­rzy byli wię­zie­ni przez hitle­row­ców w pobli­skim Sta­la­gu 319 A. Znaj­du­je się tam 75 zbio­ro­wych mogił jeń­ców wojen­nych.
 
W sprzą­ta­niu nekro­po­lii wzię­li udział krwio­daw­cy i Samo­rząd Uczniow­ski:
Kla­sa 4 EKg – Wasi­lew Mate­usz, Miro­niuk Krzysz­tof, Kop­niak Niko­dem, Rusek Bar­tosz, Gra­bo­wicz Mate­usz.
Kla­sa 4 PMt – Chi­li­mo­niuk Michał, Sosiń­ski Wik­tor, Jagle­wicz Alek­san­der, Oli­wiak Rado­sław, Jaku­biec Piotr, Telej­ko Michał.
Kla­sa 4 KPp – Dywań­ski Seba­stian, Kozyr­ski Krzysz­tof, Tra­czyń­ski Jakub, Paku­ła Rafał.
Kla­sa 4 MMp – Miścisz Kuba, Sło­miń­ski Karol, Para­da Tomasz, Drob Bar­tosz.
Kla­sa 1Mt – Szwa­li­kow­ski Mak­sy­mi­lian Kla­sa 1P – Dycz­ko Tomasz.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„191”]