Ucznio­wie i krwio­daw­cy pamię­ta­li o poległych

Ucznio­wie i krwio­daw­cy pamię­ta­li o poległych

paź­dzier­nik 2017r.

Ucznio­wie kla­sy I KE, IV MS Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie pod opie­ką nauczy­cie­la Mariu­sza Śli­wy 31.10.2017 roku upo­rząd­ko­wa­li cmen­tarz jeń­ców wojen­nych przy ul. Okszow­skiej. Dzia­ła­nia mło­dzie­ży i hono­ro­wych daw­ców krwi wyni­ka­ją z przy­stą­pie­nia do ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu „Nasza wspól­na prze­szłość – ucznio­wie adop­tu­ją zabyt­ki” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Cen­trum Edu­ka­cji Oby­wa­tel­skiej w War­sza­wie. Mło­dzież posprzą­ta­ła mogi­ły, zapa­li­ła zni­cze w miej­scu pamię­ci oraz chwi­lą ciszy uczci­ła pamięć tysię­cy jeń­ców pocho­wa­nych w tej chełm­skiej nekro­po­lii. War­to wspo­mnieć, że Samo­rząd Mia­sta Chełm ufun­do­wał tabli­cę gra­ni­to­wą, odsło­nię­tą 15 maja 2014 roku w 70 rocz­ni­cę likwi­da­cji obo­zu Sta­lag 319.

Cmen­tarz przy ul. Okszow­skiej kry­je pro­chy 60 tysię­cy pomor­do­wa­nych i zmar­łych jeń­ców, róż­nych naro­do­wo­ści, w tym głów­nie wzię­tych do nie­wo­li żoł­nie­rzy Armii Czer­wo­nej, ale tak­że żoł­nie­rzy fran­cu­skich, angiel­skich, bel­gij­skich, wło­skich oraz pol­skich par­ty­zan­tów, któ­rzy byli wię­zie­ni przez hitle­row­ców w pobli­skim Sta­la­gu 319 A. Znaj­du­je się tam 75 zbio­ro­wych mogił jeń­ców wojennych.

W sprzą­ta­niu nekro­po­lii wzię­li udział: Kry­stian Dywań­ski, Kon­rad Hul­kie­wicz, Jakub Sobo­lew­ski, Artur Dąbrow­ski, Mate­usz Koło­dyń­ski, Paweł Kulik, Bar­tek Porzyc­ki, Miłosz Dobrzyń­ski i Rafał Grabarczuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *