UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY W KADRZE NARODOWEJ NA MISTRZOSTWA EUROPY

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY W KADRZE NARODOWEJ NA MISTRZOSTWA EUROPY

maj 2019r.

Marze­niem każ­de­go spor­tow­ca jest repre­zen­to­wa­nie kra­ju na zawo­dach naj­wyż­szej ran­gi ( igrzy­ska olim­pij­skie, mistrzo­stwa świa­ta i Euro­py). Ucznio­wie naszej szko­ły Ewe­li­na Kaczyń­ska i Szy­mon Szy­mo­no­wicz speł­nią te marze­nia już za kil­ka­na­ście dni. Na począt­ku czerw­ca br. dostą­pią zaszczy­tu repre­zen­to­wa­nia Pol­ski w Mistrzo­stwach Euro­py Junio­rów ( 18 – 20 lat) w zapa­sach. Tego­rocz­na rywa­li­za­cja o euro­pej­ski czem­pio­nat z udzia­łem kra­jo­wych repre­zen­ta­cji z tere­nu całej Euro­py roze­gra­na zosta­nie w Hisz­pa­nii. Szy­mon i Ewe­li­na jako człon­ko­wie kadry naro­do­wej zre­ali­zo­wa­li per­spek­ty­wicz­ne pla­ny przy­go­to­wań do Mistrzostw Euro­py Junio­rów, bio­rąc udział w zgru­po­wa­niach kadry naro­do­wej oraz licz­nych tur­nie­jach ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych. Pre­zen­tu­jąc wyso­ką for­mę, speł­ni­li kry­te­ria kwa­li­fi­ka­cji do jed­nej z naj­waż­niej­szych dla gru­py junio­rów impre­zy w tego­rocz­nym sezonie.

Uzdol­nio­nym spor­to­wo uczniom naszej szko­ły życzy­my uda­nych star­tów na hisz­pań­skich matach.