Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie hono­ro­wo odda­ją krew

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie hono­ro­wo odda­ją krew

wrze­sień 2021r.

Dnia 21.09.2021 roku ucznio­wie z klas: 3PMtg – wych. Andrzej Dża­man, 3KEg – wych. Hen­ryk Dzie­wul­ski, 3GIg – wych. Grze­gorz Jego­row, 3MSg – wych. Elż­bie­ta Lip­ska, 4KE – wych. Doro­ta Lubaś, 4MS – wych. Wie­sław Mazur, odda­li hono­ro­wo krew. Mło­dzież tym samym wła­czy­ła się do kolej­nej edy­cji Tur­nie­ju Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych, Poli­ce­al­nych, Poma­tu­ral­nych i Uczel­ni Wyż­szych w Hono­ro­wym Krwio­daw­stwie pod hasłem „Mło­da Krew Ratu­je Życie”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Zarząd Głów­ny Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża.

W spo­tka­niu bra­ła udział Poseł na Sejm RP Pani Anna Dąbrow­ska-Bana­szek, któ­ra sys­te­ma­tycz­nie wspie­ra krwio­daw­ców poprzez uczest­ni­cze­nie w pra­cach Sej­mo­wej Komi­sji Zdro­wia i ini­cjo­wa­nie dzia­łań usta­wo­daw­czych, mają­cych na celu pro­mo­cję pro­jek­tu usta­wy o sty­pen­diach dla uczniów szkół śred­nich oraz stu­den­tów, któ­rzy hono­ro­wo odda­ją krew.

W Rejo­no­wym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Cheł­mie pod pro­fe­sjo­nal­ną opie­ką zespo­łu medycz­ne­go, któ­rym kie­ru­je dr Tomasz Jan­kow­ski, krew odda­wa­li ucznio­wie: Wik­tor Sosiń­ski, Jakub Kuchar­ski, Michał Telej­ko, Rado­sław Oli­wiak, Michał Chi­li­mo­niuk, Alek­san­dra Pol­lum, Alek­san­der Hamul­czuk, Krzysz­tof Miro­niuk, Mate­usz Wasi­lew, Niko­dem Kop­niak, Bar­tosz Rusek , Jakub Prus, Zuzan­na Kloc, Kata­rzy­na Dzik, Dawid Ćwir, Mar­cin Mat­czuk, Piotr Bojar­czuk, Adrian Pastu­szak, Mate­usz Cho­miak, Nowo­sad Michał Kac­per, Adam Strel­czuk, Mate­usz Kudrzyc­ki, Mate­usz Albert Soczyń­ski, Rado­sław Bit­ner, Kon­rad Bąda­ruk, Kamil Buk­szyń­ski, Jakub Szo­da.

Dar ser­ca mło­dzie­ży przy­czy­nia się do zabez­pie­cze­nia potrzeb pol­skiej służ­by zdro­wia w zakre­sie krwi, a pra­ca pro­pa­ga­to­rów i orga­ni­za­to­rów hono­ro­we­go krwio­daw­stwa spra­wia, że idea bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi sta­ła się popu­lar­na wśród mło­de­go poko­le­nia Pola­ków.

War­to przy­po­mnieć, że ZST w Cheł­mie od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w corocz­nych edy­cjach Tur­nie­ju orga­ni­zo­wa­ne­go przez Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża „Mło­da krew ratu­je życie” w trzech kate­go­riach: 
1. Naj­lep­sza pro­mo­cja hono­ro­we­go krwio­daw­stwa.
2. Naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści uczniów. 
3. Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„150”]