Ucznio­wie ZST hono­ro­wo odda­wa­li krew

Ucznio­wie ZST hono­ro­wo odda­wa­li krew

wrze­sień 2022r.

Dnia 21.09.2022 roku ucznio­wie klas 4EKg, 4MMp, 4I, 4KPp, 4GIg, 4PMt, 4SMg odda­li hono­ro­wo krew w ramach udzia­łu Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w kolej­nej edy­cji Tur­nie­ju Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych, Poli­ce­al­nych, Poma­tu­ral­nych i Uczel­ni Wyż­szych w Hono­ro­wym Krwio­daw­stwie pod hasłem „Mło­da Krew Ratu­je Życie”. Orga­ni­za­to­rem tur­nie­ju jest Zarząd Głów­ny PCK. Z jego ini­cja­ty­wy powstał nowy, atrak­cyj­ny model funk­cjo­no­wa­nia ruchu hono­ro­we­go krwio­daw­stwa – wolon­ta­riat dla doro­słych DRUŻYNA „K:.

W Rejo­no­wym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Cheł­mie pod pro­fe­sjo­nal­ną opie­ką zespo­łu medycz­ne­go, któ­rym kie­ru­je Pan dr Tomasz Jan­kow­ski, krew odda­wa­li ucznio­wie: Krzysz­tof Miro­niuk, Michał Popek, Łukasz Głaz, Seba­stian Dywań­ski, Mar­cin Ada­miak, Krzysz­tof Kozy­sr­ski, Maciej Oli­wiak, Piotr Pytel, Jakub Iwa­nisz­czuk, Filip Kublik, Tomasz Waw­ry­szuk, Nor­bert Zie­liń­ski, Kuba Miścisz, Karol Sło­miń­ski, Tomasz Para­da, Bar­tosz Drob, Jakub Łopu­szyń­ski, Kac­per Grzesz­czuk, Patryk Kuch­ta, Mar­cin Mat­czuk, Michał Chi­li­mo­niuk, Wik­tor Sosiń­ski, Adam Strel­czuk, Jor­dan Dobosz.

Dar ser­ca mło­dzie­ży przy­czy­nia się do zabez­pie­cze­nia potrzeb pol­skiej służ­by zdro­wia w zakre­sie krwi, a pra­ca pro­pa­ga­to­rów i orga­ni­za­to­rów hono­ro­we­go krwio­daw­stwa spra­wia, że idea bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi sta­ła się popu­lar­na wśród mło­de­go poko­le­nia Pola­ków.

Szko­ła od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w corocz­nych edy­cjach Tur­nie­ju orga­ni­zo­wa­ne­go przez Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy PCK „Mło­da krew ratu­je życie” w trzech kate­go­riach:
1. Naj­lep­sza pro­mo­cja hono­ro­we­go krwio­daw­stwa.
2. Naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści uczniów. 
3. Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„176”]