Ucznio­wie ZST hono­ro­wo odda­wa­li krew

Ucznio­wie ZST hono­ro­wo odda­wa­li krew

listo­pad 2019r.

Dnia 07.11.2019 roku ucznio­wie klas 2BM, 3SM, 3I, 3KE, 3IM, 3G, 3 BM, 4GEM, 4SM, 4KI, 4S odda­li hono­ro­wo krew w ramach udzia­łu Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w XVII Edy­cji Tur­nie­ju Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych, Poli­ce­al­nych, Poma­tu­ral­nych i Uczel­ni Wyż­szych w Hono­ro­wym Krwio­daw­stwie pod hasłem „Mło­da Krew Ratu­je Życie”.

W Rejo­no­wym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Cheł­mie pod pro­fe­sjo­nal­ną opie­ką zespo­łu medycz­ne­go, któ­rym kie­ru­je Pan dr Tomasz Jan­kow­ski, odda­li krew ucznio­wie: Sadlej Karol, Samo­luk Adrian, Jóź­wiak Damian , Popiel­nic­ki Kry­stian, Boj­czuk Bar­tosz, Kar­pow­ski Jakub, Sadow­ska Ewa, Lewan­dow­ski Damian, Zalew­ski Jakub, Owo­rus Alan, Małysz Łukasz, Piróg Bar­tosz, Lip­ko Jakub, Woź­niak Filip, Głąb Kac­per, Ski­biń­ski Damian, Litwin Paweł, Radzi­chow­ski Damian, Pale­strant Seba­stian, Prze­my­sław Gil, Jędru­szak Jakub, Budzyń­ski Jakub, Bie­lak Kamil, Kasz­czuk Patryk, Rebi­zant Piotr, Kie­lech Michał, Wach Mate­usz, Kasprzak Dawid, Boryń Bar­tło­miej, Humin Damian, Kaczo­row­ski Kac­per, Śmi­giel­ski Oskar, Tokar­czuk Gabriel. 

Szko­ła od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w corocz­nych edy­cjach Tur­nie­ju orga­ni­zo­wa­ne­go przez Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża „Mło­da krew ratu­je życie” w trzech kategoriach:

  1. Naj­lep­sza pro­mo­cja hono­ro­we­go krwiodawstwa.
  2. Naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści uczniów.
  3. Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„120”]