Ucznio­wie ZST sty­pen­dy­sta­mi „Lubel­skiej kuź­ni talen­tów 2021 – 2023”

Ucznio­wie ZST sty­pen­dy­sta­mi „Lubel­skiej kuź­ni talen­tów 2021 – 2023”

11 stycz­nia 2021r.

Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie z dumą i ogrom­ną satys­fak­cją przy­ję­ła infor­ma­cję o przy­zna­niu 34 uczniom Tech­ni­kum Nr 2 sty­pen­diów w pro­gra­mie sty­pen­dial­nym „Lubel­ska kuź­nia talen­tów 2021 – 2023” reali­zo­wa­nym przez Woje­wódz­two Lubel­skie w ramach 12 Osi Prio­ry­te­to­wej Edu­ka­cja, kwa­li­fi­ka­cje i kom­pe­ten­cje Dzia­ła­nie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Lubel­skie­go na lata 2014 – 2020, współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Euro­pej­ską w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go. Celem pro­gra­mu jest wspie­ra­nie uzdol­nio­nej mło­dzie­ży, ponie­waż – jak stwier­dził Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go Jaro­sław Sta­wiar­ski w liście gra­tu­la­cyj­nym – „Roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści oraz inwe­sto­wa­nie w wie­dzę jest prze­pust­ką do reali­za­cji wła­snych marzeń. Odnie­sio­ne suk­ce­sy są powo­dem do satys­fak­cji, inspi­ra­cją dla innych mło­dych ludzi i powo­dem do dumy dla całe­go Woje­wódz­twa Lubel­skie­go”.
 
W gro­nie naj­zdol­niej­szych sty­pen­dy­stów Woje­wódz­twa Lubel­skie­go zna­leź­li się:

 • Błasz­ko Łukasz – uczeń kla­sy 2G
 • Dorosz Kin­ga – uczen­ni­ca kla­sy 2G
 • Duliasz Kari­na – uczen­ni­ca kla­sy 3GI
 • Dywań­ski Seba­stian – uczeń kla­sy 3KP
 • Dzik Kata­rzy­na – uczen­ni­ca kla­sy 3GI
 • Izert Zuzan­na – uczen­ni­ca kla­sy 4G
 • Kape­lusz­ny Piotr - uczeń kla­sy 2IP
 • Kaszak Michał - uczeń kla­sy 4GI
 • Klim­kow­ski Kac­per – uczeń kla­sy 4GI
 • Kloc Zuzan­na – uczen­ni­ca kla­sy 3GI
 • Korze­niew­ski Kac­per – uczeń kla­sy 3PM
 • Kozłow­ska Eli­za – uczen­ni­ca kla­sy 3GI
 • Krysz­czuk Arka­diusz – uczeń kla­sy 4GI
 • Krzow­ski Kac­per – uczeń kla­sy 3PM
 • Kuch­ta Patryk – uczeń kla­sy 3GI
 • Kuryś Adam – uczeń kla­sy 3PM
 • Łopu­szyń­ski Jakub - uczeń kla­sy 3 MMt
 • Macu­le­wicz Hubert - uczeń kla­sy 3PM
 • Mrocz­ko Paweł – uczeń kla­sy 3PM
 • Nadol­ska Oli­wia – uczen­ni­ca kla­sy 3GI
 • Nie­ścior Michał – uczeń kla­sy 3PM
 • Pie­trzak Julia – uczen­ni­ca kla­sy 2G
 • Pol­lum Alek­san­dra – uczen­ni­ca kla­sy 3PM
 • Pruc­nal Prze­my­sław – uczeń kla­sy 4G
 • Przy­byl­ska Julia – uczen­ni­ca kla­sy 4G
 • Psz­czo­ła Mate­usz – uczeń kla­sy 3PM
 • Sien­nic­ka Julia – uczen­ni­ca kla­sy 3 GI
 • Szaj­ner Michał – uczeń kla­sy 3 KP
 • Sze­lest Joan­na – uczen­ni­ca kla­sy 2G
 • Szwa­li­kow­ska Karo­li­na – uczen­ni­ca kla­sy 3 GI
 • Świ­der­ski Rado­sław – uczeń kla­sy 3 I
 • Waw­ry­szuk Tomasz – uczeń kla­sy 3 I
 • Woj­cie­chow­ski Piotr - uczeń kla­sy 4MMt
 • Życ­ki Maciej - uczeń kla­sy 3KP