Ucznio­wie ZST w Cheł­mie zakwa­li­fi­ko­wa­ni do fina­łu ogól­no­pol­skie­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wynalazczości

Ucznio­wie ZST w Cheł­mie zakwa­li­fi­ko­wa­ni do fina­łu ogól­no­pol­skie­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wynalazczości

kwie­cień 2019r.

12 kwiet­nia 2019r. po raz kolej­ny Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie potwier­dził, że jest „szko­łą przy­szło­ści”, a tytuł „Srebr­nej Szko­ły 2019” w ran­kin­gu naj­lep­szych tech­ni­ków w Pol­sce mie­sięcz­ni­ka „Per­spek­ty­wy” oraz suk­ce­sy tech­nicz­ne to nie przypadek.

Olim­pia­da Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści jest inter­dy­scy­pli­nar­nym kon­kur­sem skie­ro­wa­nym do mło­dzie­ży szkół ponad­gim­na­zjal­nych zain­te­re­so­wa­nej spra­wa­mi postę­pu tech­nicz­ne­go i wynalazczości.

Orga­ni­za­to­rem eta­pu szkol­ne­go i okrę­go­we­go w regio­nie chełm­skim jest „RKTiR” Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cyj­no – Tech­nicz­ne w Cheł­mie, któ­re ści­śle współ­pra­cu­je z samo­rzą­da­mi nasze­go regio­nu i dyrek­cja­mi szkół.

Tego­rocz­na edy­cja Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści odby­wa­ła się pod patro­na­tem i przy wspar­ciu finan­so­wym Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm Jaku­ba Banasz­ka. Spon­so­rem Olim­pia­dy była rów­nież Fir­ma „Pro-Pro­ject”, któ­rej wła­ści­cie­lem jest Hen­ryk Kartaszyński.

Gospo­da­rzem eli­mi­na­cji był Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie.

XXXIX Finał Okrę­go­wy Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści Blok B – Wyna­laz­czość otwo­rzy­ła pani Doro­ta Cie­ślik p.o. Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Edu­ka­cji i Spor­tu Urzę­du Mia­sta Chełm. W bie­żą­cej edy­cji Olim­pia­dy bra­ło udział 5 szkół, któ­re wysta­wi­ły trzy­oso­bo­we dru­ży­ny. Zwy­cię­ży­ła dru­ży­na Tech­ni­kum Mecha­tro­nicz­ne­go Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w skła­dzie: Rado­sław Ber­beć, Bar­tosz Kaniew­ski i Patryk Wyga­dań­czuk przy­go­to­wu­ją­cy się do olim­pia­dy pod kie­run­kiem pani Elż­bie­ty Lip­skiej. Ucznio­wie zapre­zen­to­wa­li wyso­ki poziom wie­dzy z zakre­su pro­ble­mów ochro­ny wła­sno­ści prze­my­sło­wej w warun­kach euro­pej­skiej gospo­dar­ki ryn­ko­wej, zgła­sza­nia pro­jek­tów wyna­laz­czych do Urzę­du Paten­to­we­go do ochro­ny, prak­tycz­ne­go sto­so­wa­nia tech­ni­ki i eko­no­mii. Komi­sji Sędziow­skiej prze­wod­ni­czył Rzecz­nik Paten­to­wy mgr inż. Jerzy Jonak.

Ucznio­wie ZST będą repre­zen­to­wać okręg chełm­ski w fina­le ogól­no­pol­skim, któ­ry odbę­dzie się w dniach 31.05.19 – 2.06.19 r. w Koszalinie.

Gra­tu­lu­je­my suk­ce­su i życzy­my powo­dze­nia w następ­nym eta­pie zma­gań olimpijskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *