Ucznio­wie ZST wśród lau­re­atów olim­pia­dy technicznej.

Ucznio­wie ZST wśród lau­re­atów olim­pia­dy technicznej.

31 maja 2016r. w War­sza­wie w biu­rze NOT odby­ło się pod­su­mo­wa­nie kolej­nej edy­cji Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych, w któ­rej ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych po raz kolej­ny odnie­śli sukces.

Do tego­rocz­nych eli­mi­na­cji cen­tral­nych zakwa­li­fi­ko­wa­no dwie pra­ce przy­go­to­wa­ne przez dru­ży­ny uczniów ZST, któ­re na eli­mi­na­cjach okrę­go­wych zdo­by­ły I miej­sce. I obie te pra­ce zdo­by­ły uzna­nie komi­sji na eli­mi­na­cjach centralnych.

W kate­go­rii „pomysł tech­nicz­ny” wyróż­nie­nie (IV miej­sce) zdo­by­ła pra­ca pt.”Przyszłość w dło­ni”, wyko­na­na przez uczniów klas mecha­tro­nicz­nych i infor­ma­tycz­nych: Karo­la Domań­skie­go, Kami­la Mach­now­skie­go Mate­usza Kor­ba­la- opie­kun Elż­bie­ta Lipska

W kate­go­rii „pomysł eko­lo­gicz­ny” wyróż­nie­nie (IV miej­sce) zdo­by­ła pra­ca pt.”Kompleksowa sta­cja prze­rób­ki bute­lek PET”, wyko­na­na przez uczniów kla­sy III elek­tro­nicz­nej i mecha­nicz­nej Toma­sza Supru­na, Mate­usza Bur­dę i Damia­na Ule­wi­cza- opie­kun Woj­ciech Sienkiewicz.

Głów­nym celem Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych jest zachę­ce­nie mło­dzie­ży ze szkół ponad­gim­na­zjal­nych do podej­mo­wa­nia prac nad­obo­wiąz­ko­wych o cha­rak­te­rze badaw­czym, uspraw­nia­ją­cym bądź kon­struk­cyj­nym – wykra­cza­ją­cych poza pro­gra­my naucza­nia. Lau­re­aci fina­łu cen­tral­ne­go mają moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w impre­zach mię­dzy­na­ro­do­wych tego typu oraz są zwol­nie­ni z czę­ści pisem­nej egza­mi­nu zawo­do­we­go. Orga­ni­za­to­rem Olim­pia­dy jest Pol­ski Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów z sie­dzi­bą w War­sza­wie, przy współ­pra­cy: Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Narodowej,Urzędu Paten­to­we­go RP, Wojewódzkimi/Regionalnymi Klu­ba­mi Tech­ni­ki i Racjonalizacji.

[Best_Wordpress_Gallery id=„20” gal_title=„Laureaci olim­pia­dy technicznej”]