Uro­czy­sta aka­de­mia z oka­zji 101 rocz­ni­cy Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Polskę

Uro­czy­sta aka­de­mia z oka­zji 101 rocz­ni­cy Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Polskę

gale­ria zdjęć