Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas czwar­tych z udzia­łem Poseł na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej-Bana­szek oraz zastęp­cy Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm Doro­ty Cieślik

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas czwar­tych z udzia­łem Poseł na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej-Bana­szek oraz zastęp­cy Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm Doro­ty Cieślik