Uro­czy­stość Inau­gu­ra­cji Jubi­le­uszu 90- lecia ZST

Uro­czy­stość Inau­gu­ra­cji Jubi­le­uszu 90- lecia ZST

„ Z rąk do rąk poda­je­my skrom­nej mądro­ści dar zwyczajny”.

Cze­sław Miłosz

Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko ser­decz­nie zapra­sza na Uro­czy­stość Inau­gu­ra­cji Jubi­le­uszu 90- lecia ZST oraz aka­de­mię z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, któ­ra odbę­dzie się 12 paź­dzier­ni­ka 2016 roku o godz. 10.00 w auli Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych przy ul. Gra­nicz­nej 2 w Chełmie.

Pro­gram uroczystości:

  1. Część arty­stycz­na.
  2. Posa­dze­nie Jubi­le­uszo­we­go Dębu.
  3. Zako­pa­nie Kap­su­ły Czasu.
  4. „Wspo­mnie­nia czar”- spo­tka­nie z zapro­szo­ny­mi gośćmi

Ser­decz­nie zapraszamy