Uro­dzi­ny pod­po­rucz­ni­ka Józe­fa Przedpełskiego

Uro­dzi­ny pod­po­rucz­ni­ka Józe­fa Przedpełskiego

luty 2020r.

„Posłu­chaj­cie opo­wia­da­nia o Alku, Rudym, Zoś­ce i kil­ku innych cudow­nych ludziach, o nie­za­po­mnia­nych cza­sach 1939 – 1943 roku, o cza­sach boha­ter­stwa i gro­zy. Posłu­chaj­cie opo­wia­da­nia o ludziach, któ­rzy w tych nie­sa­mo­wi­tych latach potra­fi­li żyć peł­nią życia, któ­rych czy­ny i roz­mach wyci­snę­ły pięt­no na sto­li­cy oraz roze­szły się echem po kra­ju, któ­rzy w życie wcie­lić potra­fi­li dwa wspa­nia­łe ide­ały: BRATERSTWO I SŁUŻBĘ”.

Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na szaniec

Żyje­my w cza­sach, w któ­rych mło­dzi ludzie w poczu­ciu bez­pie­czeń­stwa i posza­no­wa­nia god­no­ści jed­nost­ki ludz­kiej samo­dziel­nie kreu­ją swo­ją rze­czy­wi­stość i toż­sa­mość. Jak poka­zu­je histo­ria naszej Ojczy­zny nie zawsze tak było. Dla­te­go pamięć o ludziach nie­zwy­kłych nale­ży do naszych powin­no­ści, szcze­gól­nie w pro­ce­sie wycho­wa­nia nowe­go poko­le­nia. Spo­łecz­ność Zespo­łu szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie wzię­ła udział w inter­ne­to­wej ini­cja­ty­wie uczcze­nia set­nej rocz­ni­cy uro­dzin pana pod­po­rucz­ni­ka Józe­fa Przed­peł­skie­go wete­ra­na kam­pa­nii wrze­śnio­wej, powstań­ca war­szaw­skie­go, a obec­nie youtu­be­ra, któ­ry pro­wa­dzi kanał poświę­co­ny histo­rii. Samo­rząd Uczniow­ski oraz mło­dzież kla­sy 3g pod opie­ką nauczy­cie­la p. Grze­go­rza Pru­sa opra­co­wa­ła kart­ki oko­licz­no­ścio­we, któ­re zosta­ły prze­sła­ne na adres Jubi­la­ta. Do akcji włą­czy­li się też ucznio­wie kla­sy 1g wraz z wycho­waw­czy­nią p. Beatą Świ­der­ską. Całość pro­jek­tu koor­dy­no­wa­ły Bar­ba­ra Kos­sak oraz Iwo­na Sobiesz­czuk.

Jubi­la­to­wi życzy­my kolej­nych 100 lat!
 
Inni też napi­sa­li:
Set­ne uro­dzi­ny porucz­ni­ka Przed­peł­skie­go – YouTu­be
Zło­ży­li życze­nia jubi­la­to­wi (wideo) | Kurier Nakiel­ski – ser­wis infor­ma­cyj­ny (kurier-nakielski.pl)

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„140”]