W War­szaw­skim Domu Tech­ni­ka NOT nagro­dzo­no mło­dych wynalazców

W War­szaw­skim Domu Tech­ni­ka NOT nagro­dzo­no mło­dych wynalazców

czer­wiec 2022r.

09 czerw­ca 2022r. w War­szaw­skim Domu Tech­ni­ka NOT nagro­dzo­no lau­re­atów eli­mi­na­cji cen­tral­nych tego­rocz­nej XLVIII edy­cji Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści Blok A- Inno­wa­cje. Ucznio­wie naszej szko­ły od wie­lu lat osią­ga­ją wyso­kie wyni­ki w tej olim­pia­dzie opra­co­wu­jąc cie­ka­we pro­jek­ty. W tym roku szkol­nym na olim­pia­dę zgło­szo­no dwie pra­ce:
W kate­go­rii pomysł tech­nicz­ny- pra­ca pt. „Sta­cja pomia­ro­wa pył­ków zawie­szo­nych „Gil”” przy­go­to­wa­na przez uczniów Ada­ma Kury­sia, Kac­pra Krzow­skie­go i Mate­usza Psz­czo­łę z kla­sy 3Pmt pod kie­run­kiem Pana Grze­go­rza Jego­ro­wa zdo­by­ła II miej­sce w Pol­sce a wszy­scy ucznio­wie uzy­ska­li tytuł Lau­re­ata Olim­pia­dy.

W kate­go­rii pomoc dydak­tycz­na – pra­ca pt. Zestaw pomo­cy dydak­tycz­nych do reali­za­cji efek­tów kształ­ce­nia z zakre­su opra­co­wy­wa­nia doku­men­ta­cji tech­nicz­nej i pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych wyko­na­na przez Zuzan­nę Nastaj i Kac­pra Kara­mać z kla­sy II MtI pod kie­run­kiem Pani Elż­bie­ty Lip­skiej uzy­ska­ła wyróż­nie­nie na eli­mi­na­cjach cen­tral­nych a ucznio­wie uzy­ska­li tytuł Fina­li­sta Olim­pia­dy.

W cza­sie uro­czy­sto­ści pod­su­mo­wa­nia olim­pia­dy nagro­dzo­no trzech nauczy­cie­li, któ­rzy od wie­lu lat pro­pa­gu­ją wśród mło­dzie­ży tema­ty­kę wyna­laz­czo­ści. Pani Elż­bie­ta Lip­ska w uzna­niu za dłu­go­let­nią pra­cę z mło­dzie­żą, za przy­go­to­wy­wa­nie eli­mi­na­cji okrę­go­wych i cen­tral­nych oraz licz­ną gru­pę fina­li­stów i lau­re­atów zarów­no w Blo­ku A- Inno­wa­cje jak i w Blo­ku B- Wyna­laz­czość zosta­ła nagro­dzo­ną przez Pre­ze­sa Rady Mini­strów Odzna­ką Hono­ro­wą „Za zasłu­gi dla Wyna­laz­czo­ści” , odzna­kę wrę­czał zastęp­ca Pre­ze­sa Urzę­du Paten­to­we­go RP Pan dr Piotr Zakrzewski.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„171”]