Weso­łych Świąt!

Weso­łych Świąt!

22 grud­nia 2020r.

Maleń­ki, Kocha­ny, Naj­mniej­szy, z Betle­jem, z ołta­rzy, z opłat­ka,
Maleń­ki, a prze­cież Naj­więk­szy, Odwiecz­ny, naj­bar­dziej Współczesny

Sza­now­ni Państwo!

Dyrek­cjo, Dro­dzy Nauczy­cie­le i Wycho­waw­cy, Pra­cow­ni­cy Admi­ni­stra­cji i Obsłu­gi, Panie i Pano­wie pra­cu­ją­cy w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w poprzed­nich latach ist­nie­nia szko­ły, Kole­żan­ki i Kole­dzy, Absol­wen­ci i Rodzi­ce.

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia w imie­niu Samo­rzą­du Uczniow­skie­go pra­gnie­my zło­żyć życze­nia zdro­wia, pogo­dy ducha, nie­za­po­mnia­nych wzru­szeń.
Cho­ciaż ostat­nie mie­sią­ce były cza­sem trud­nym, peł­nym wyzwań i nowych doświad­czeń patrz­my w przy­szłość z wia­rą w lep­sze jutro.

Niech uro­czy­sty czas Naro­dzin Pań­skich przy­nie­sie cie­pło rodzin­ne i szczę­ście.

W śnież­no­bia­łej aurze zapach pier­ni­ków i igli­wia niech wyzwo­li nas od trosk i zmar­twień, a Bożo­na­ro­dze­nio­we świa­teł­ko nadziei zago­ści w ser­cach.

Niech Nowy 2021 Rok przy­nie­sie dobroć, zro­zu­mie­nie, radość, życz­li­wość i opty­mizm. Byśmy mogli w dobrym zdro­wiu z nowy­mi marze­nia­mi powi­tać kolej­ny rok.