„Wiel­ką Nocą” – roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su plastycznego

„Wiel­ką Nocą” – roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su plastycznego

Dnia 12 kwiet­nia w cza­sie sesji Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Chełm roz­strzy­gnię­ty został kon­kurs na pra­ce pla­stycz­ną „Wiel­ką Nocą – pędzę z pomo­cą! Czy­li wizja Świąt Wiel­ka­noc­nych w moim świecie”.
Miło nam poin­for­mo­wać, że pra­ce uczennic:

Izy Czar­nec­kiej

Karo­li­ny Stefanek

zosta­ły wyróż­nio­ne w kate­go­rii szkół ponadgimnazjalnych.
Nato­miast pra­ca Wero­ni­ki Dyjach zosta­ła naj­wy­żej oce­nio­na przez kapi­tu­łę kon­kur­su i otrzy­ma­ła pierw­szą nagrodę.
Nasze „gra­ficz­ki” pra­co­wa­ły pod opie­ką p. Mał­go­rza­ty Durko-Wojtaszak.


[Best_Wordpress_Gallery id=„8” gal_title=„Wielką nocą – kon­kurs plastyczny”]