Wigi­lia Pokoleń

Wigi­lia Pokoleń

21 grud­nia 2016r.

W Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie, odby­ła się Wigi­lia Poko­leń, któ­ra w tym wyjąt­ko­wym jubi­le­uszo­wym roku mia­ła szcze­gól­ny wymiar. Wigi­lij­ny stół, przy­stro­jo­na cho­in­ka, wspól­ne kolę­do­wa­nie łączy ludzi i two­rzy nie­za­po­mnia­ną atmos­fe­rę rado­ści i pojed­na­nia. W tej przed­świą­tecz­nej, peł­nej rado­ści atmos­fe­rze było nam nie­zmier­nie miło powi­tać przy­by­łych na uro­czy­stość gości:

przed­sta­wi­cie­li Hono­ro­we­go Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go 90-lecia Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych, a w szcze­gól­no­ści jego prze­wod­ni­czą­ce­go –pana dr Grze­go­rza Grzy­wa­czew­skie­go, księ­dza Mariusz Kru­ka, eme­ry­to­wa­nych nauczy­cie­li, rodzi­ców na cze­le z prze­wod­ni­czą­cą szkol­nej Rady Rodzi­ców, p. Agniesz­ką Wale­czek, wszyst­kich obec­nych pra­cow­ni­ków szko­ły, absol­wen­tów i uczniów.

W dal­szej czę­ści uro­czy­sto­ści mło­dzież Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych zapre­zen­to­wa­ła scen­kę o ocze­ki­wa­niu na przyj­ście Jezu­sa pt. „Flet paste­rza”. Pod­trzy­mu­jąc pięk­ny, sta­ro­pol­ski zwy­czaj rado­sne­go kolę­do­wa­nia ucznio­wie, nauczy­cie­le oraz eme­ry­to­wa­ni pra­cow­ni­cy szko­ły, two­rząc wie­lo­po­ko­le­nio­wą spo­łecz­ność ZST zapre­zen­to­wa­li swo­je talen­ty wokal­ne wyko­nu­jąc kolę­dy pt. „Cicha noc”, „ Gdy ślicz­na pan­na” oraz „ Wśród noc­nej ciszy”. Następ­nie dyrek­tor szko­ły p. Bar­ba­ra Baluk zło­ży­ła wszyst­kim obec­nym świą­tecz­ne życze­nia szczę­ścia, rado­ści, speł­nie­nia marzeń oraz wszel­kiej pomyśl­no­ści w Nowym Roku. Weso­łych Świąt oraz wszel­kiej pomyśl­no­ści i siły do prze­zwy­cię­ża­nia codzien­nych trud­no­ści życzy­li tak­że przed­sta­wi­cie­le Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Następ­nie wszy­scy uda­li się do wigi­lij­ne­go sto­łu, gdzie nastą­pi­ło łama­nie się opłat­kiem, skła­da­nie życzeń oraz wspól­na modli­twa pod prze­wod­nic­twem księ­dza Mariusz Kru­ka. Świą­tecz­ną atmos­fe­rę przy wigi­lij­nym sto­le pod­trzy­my­wa­ła mło­dzież naszej szko­ły wyko­nu­jąc kolę­dy w języ­ku angiel­skim, rosyj­skim i niemieckim.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„19”]