Włącz się w akcję IX Bożo­na­ro­dze­nio­wa Pacz­ka dla Bohatera!

Włącz się w akcję IX Bożo­na­ro­dze­nio­wa Pacz­ka dla Bohatera!

listo­pad 2019r.

Samo­rząd Uczniow­ski ZST zapra­sza wszyst­kich uczniów, nauczy­cie­li oraz pra­cow­ni­ków szko­ły do włą­cze­nia się w akcję „IX Bożo­na­ro­dze­nio­wa Pacz­ka dla Boha­te­ra”, któ­rej celem będzie zbiór­ka suchych pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych oraz kar­tek świą­tecz­nych dla kombatantów.

Pra­gnie­my wes­przeć żoł­nie­rzy pol­skich wal­czą­cych na fron­tach II woj­ny świa­to­wej, żoł­nie­rzy pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go w kra­ju w cza­sie woj­ny jak i po jej zakończeniu.

Wszyst­kie pro­duk­ty żyw­no­ścio­we oraz kart­ki świą­tecz­ne pro­si­my o przy­no­sze­nie do poko­ju Samo­rzą­du Uczniow­skie­go lub biblio­te­ki szkol­nej do dnia 20 listopada.

Zachę­ca­my do zaan­ga­żo­wa­nia się w akcję. „Wal­czy­li dla Nas, Zawalcz­my dla Nich”.

Samo­rząd Uczniow­skie ZST