Wrę­cze­nie Zespo­ło­wi Szkół Tech­nicz­nych cer­ty­fi­ka­tu Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Europejskiego

Wrę­cze­nie Zespo­ło­wi Szkół Tech­nicz­nych cer­ty­fi­ka­tu Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Europejskiego

czer­wiec 2023r.

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych uczest­ni­czy­li dnia 21 czerw­ca 2023 roku w ofi­cjal­nym zakoń­cze­niu tego­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu Szko­ła Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w War­sza­wie.

Pod­czas spo­tka­nia wrę­czo­no Zespo­ło­wi Szkół Tech­nicz­nych cer­ty­fi­kat Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, hono­ro­wą tabli­cę Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go a uczniom i opie­ku­nom pamiąt­ko­we dyplo­my.

Spo­tka­nie było oka­zją do wspól­ne­go (warsz­ta­to­we­go) pla­no­wa­nia kolej­nych lat pro­gra­mu oraz roz­mo­wy z dyrek­to­rem Biu­ra PE w Pol­sce, panem Witol­dem Natur­skim.

W spo­tka­niu cer­ty­fi­ka­cyj­nym wzię­li udział ucznio­wie i krwio­daw­cy:
Kla­sa 4 I Fabian Lew­czuk, Rado­sław Świ­der­skiMat­teo Wasi­lew­ski pod opie­ką p. M. Śli­wy.
 
Infor­ma­cje zwią­za­ne zakoń­cze­niem tego­rocz­nej edy­cji z pro­gra­mem EPAS – Szko­ła Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, spo­tka­niem cer­ty­fi­ka­cyj­nym  przy­go­to­wał p. Mariusz Śliwa.