Wspo­mnie­nie o Pani Bar­ba­rze Baluk – Dyrek­tor ZST w latach 2004 – 2021

Wspo­mnie­nie o Pani Bar­ba­rze Baluk – Dyrek­tor ZST w latach 2004 – 2021

10 grud­nia 2021r.

Tyl­ko życie poświę­co­ne innym war­te jest prze­ży­cia
~ Albert Einstein

Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko to szko­ła łączą­ca w sobie prze­szłość, przy­szłość i teraź­niej­szość, któ­rą dziś wła­śnie two­rzy­my. Jej isto­tą nie są mury czy ław­ki. Jej kli­mat, jej pięk­no two­rzą ludzie peł­ni idei, wizji i wia­ry w roz­wój mło­de­go czło­wie­ka. Jako spo­łecz­ność ZST w Cheł­mie mie­li­śmy zaszczyt i przy­jem­ność przez ponad 20 lat współ­pra­co­wać z cha­ry­zma­tycz­nym Dyrek­to­rem i wyjąt­ko­wym Peda­go­giem, Wycho­waw­cą, któ­ry nauczył nas, że dobro i bez­pie­czeń­stwo ucznia są naj­waż­niej­sze, a rze­czy­wi­stość wkrót­ce sta­nie się prze­szło­ścią i musi nawią­zy­wać do przy­szło­ści.

Pani Bar­ba­ra Lidia Baluk uro­dzi­ła się 20 wrze­śnia 1948 roku w kol. Horo­dysz­cze. Była absol­went­ką II LO w Cheł­mie. W 1980 roku ukoń­czy­ła stu­dia na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie ‑Skło­dow­skiej w Lubli­nie, uzy­sku­jąc tytuł magi­stra histo­rii. Swo­je zain­te­re­so­wa­nia roz­wi­ja­ła na pody­plo­mo­wych stu­diach histo­rii, któ­re ukoń­czy­ła w 1985, a w 1987 r. uzy­ska­ła II sto­pień spe­cja­li­za­cji w tej dzie­dzi­nie. W 2001 uzy­ska­ła kwa­li­fi­ka­cje z zakre­su orga­ni­za­cji i zarzą­dza­nia oświa­tą.

Pasją Pani Dyrek­tor była pra­ca z mło­dzie­żą. To jej poświę­ci­ła swo­je życie zawo­do­we. Pierw­sze kro­ki jako nauczy­ciel sta­wia­ła w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Kamie­niu (15.08.1969r. – 1.11.1969r.). Następ­nie pod­ję­ła pra­cę w Pań­stwo­wym Domu Dziec­ka nr 2 w Cheł­mie, peł­niąc funk­cję wycho­waw­cy ( 1.11.1969r. – 1.09.1970 r.). Od 1.09.1970r. do 4.12.1975r. prze­wod­ni­czy­ła Zarzą­do­wi Powia­to­we­mu ZSM, dzia­ła­ła w komi­te­cie miej­skim (4.12.1970r. – 30.11.1978r.) oraz woje­wódz­kim ( 30.11.1981 do 15.01.1984 ). 1.02.1984r. roz­po­czę­ła pra­cę jako nauczy­ciel histo­rii w Tech­ni­kum Mecha­nicz­nym w Cheł­mie, a w roku 1985 w Zespo­le Szkół Kra­jo­wej Pań­stwo­wej Komu­ni­ka­cji Samo­cho­do­wej, gdzie zaj­mo­wa­ła sta­no­wi­sko dyrek­to­ra w okre­sie od 1. 09.1987r. do 1.09.89r. Po połą­cze­niu Zespo­łu Szkół Samo­cho­do­wych i Zespo­łu Szkół Elek­trycz­no-Mecha­nicz­nych od 1.09.1990r. w powo­ła­nym do ist­nie­nia Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych pra­co­wa­ła jako nauczy­ciel histo­rii, a od 1998 r. peł­ni­ła funk­cję wice­dy­rek­to­ra do spraw wycho­waw­czych. Od roku 2004 do 2021r. kie­ro­wa­ła Zespo­łem Szkół Tech­nicz­nych jako jego dyrek­tor. 

Pani Bar­ba­ra Baluk dba­ła o roz­wój pla­ców­ki, uwzględ­nia­jąc przede wszyst­kim dyna­micz­ne zmia­ny w bran­ży tech­nicz­nej, roz­wój nowo­cze­snych tech­no­lo­gii oraz potrze­by ryn­ku pra­cy i zain­te­re­so­wa­nia mło­dzie­ży. Dzię­ki Jej sta­ra­niom powsta­ły nowe kie­run­ki kształ­ce­nia: tech­nik infor­ma­tyk, tech­nik mecha­tro­nik, tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej, tech­nik pro­gra­mi­sta, któ­re cie­szą się ogrom­ną popu­lar­no­ścią wśród mło­dzie­ży. Ich wpro­wa­dze­nie wią­za­ło się z moder­ni­za­cją bazy dydak­tycz­nej, któ­rej wypo­sa­że­nie w nowo­cze­sny sprzęt w znacz­nym stop­niu zosta­ło sfi­nan­so­wa­ne z pro­jek­tów unij­nych („Z tech­ni­ką w przy­szłość”, „Spo­łe­czeń­stwo wykształ­co­ne naj­więk­szy kapi­tał współ­cze­sne­go kra­ju”, „ Mło­dzie­żo­we Uni­wer­sy­te­ty Mate­ma­tycz­ne”( we wsp. z PWSZ w Cheł­mie), „Szko­ła marzeń”, „Wie­dza i umie­jęt­ność dro­gą do suk­ce­su zawo­do­we­go”), o któ­re Pani Dyrek­tor zabie­ga­ła, nad­zo­ru­jąc ich reali­za­cję. Nawią­za­nie współ­pra­cy z pra­co­daw­ca­mi zagwa­ran­to­wa­ło mło­dzie­ży odby­wa­nie prak­tyk i sta­ży zawo­do­wych w nowo­cze­snych, zauto­ma­ty­zo­wa­nych zakła­dach pra­cy na tere­nie nasze­go mia­sta i kra­ju. Dzię­ki pod­ję­tym ini­cja­ty­wom Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko znaj­du­je się wśród 25% naj­lep­szych szkół tech­nicz­nych woje­wódz­twa lubel­skie­go o naj­wyż­szym poten­cja­le roz­wo­jo­wym dla gospo­dar­ki regio­nal­nej.

W cza­sie kaden­cji Pani Dyrek­tor Zespół Szkół Tech­nicz­nych stał się prze­strze­nią, w któ­rej każ­dy uczeń ma szan­sę roz­wo­ju oraz odnie­sie­nia suk­ce­su, o czym świad­czy licz­ne gro­no lau­re­atów olim­piad i kon­kur­sów przed­mio­to­wych oraz sty­pen­dy­stów Pre­ze­sa Rady Mini­strów, Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm i Lubel­skiej Kuź­ni Talen­tów. Osią­gnię­cia mło­dzie­ży oraz wyni­ki egza­mi­nów zewnętrz­nych znaj­du­ją potwier­dze­nie w Ogól­no­pol­skim Ran­kin­gu Naj­lep­szych Szkół „Per­spek­tyw”, w któ­rym szko­ła wie­lo­krot­nie wyróż­nio­na zosta­ła Brą­zo­wą i Srebr­ną Tar­czą za osią­gnię­cia dydak­tycz­ne i wycho­waw­cze, a w ran­kin­gach EWD osią­gnę­ła pozy­cję szko­ły suk­ce­su.

Pani Bar­ba­ra Baluk dba­ła nie tyl­ko o dydak­ty­kę, dużą wagę przy­wią­zy­wa­ła do wycho­wa­nia do war­to­ści, kształ­to­wa­nia kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych oraz god­ne­go repre­zen­to­wa­nie szko­ły w śro­do­wi­sku. Była dum­na z mło­dzie­ży aktyw­nie dzia­ła­ją­cej na rzecz szko­ły i śro­do­wi­ska m.in. w Mło­dzie­żo­wej Radzie Mia­sta Chełm, PCK, LOK, Cari­ta­sie, Wolon­ta­ria­cie.

Z przy­jem­no­ścią i nie­ukry­wa­ną satys­fak­cją uczest­ni­czy­ła we wszyst­kich ini­cja­ty­wach podej­mo­wa­nych przez uczniów. Chcia­ła, aby nie tyl­ko sło­wem, ale i posta­wą, zaan­ga­żo­wa­niem, byli otwar­ci, szcze­rzy, uczci­wi i rze­tel­nie wyko­ny­wa­li swo­je obo­wiąz­ki, aby byli odważ­ni w odkry­wa­niu tego, co nowe i nie­zna­ne. Szcze­gól­nie dum­na była z posta­wy Cho­rą­żych Pocz­tu Sztan­da­ro­we­go. Zadba­ła o ich pele­ry­ny nawią­zu­ją­ce do umun­du­ro­wa­nia Samo­dziel­nej Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich i zawsze ze łzą w oku odpro­wa­dza­ła Sztan­dar.
Szcze­gól­nie waż­ny dla Pani Dyrek­tor był sza­cu­nek do tra­dy­cji oraz sym­bo­li. Dba­ła o to, aby pamięć o tych, któ­rzy two­rzy­li histo­rię naj­star­szej szko­ły tech­nicz­nej w Cheł­mie oraz ich doko­na­niach była wciąż żywa. Dzię­ki Jej zaan­ga­żo­wa­niu w ramach obcho­dów Jubi­le­uszu 75 – lecia szko­ły w 2004 r. Zespół Szkół Tech­nicz­nych przy­jął imię gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko, żoł­nie­rza pocho­dzą­ce­go z Cheł­ma, wal­czą­ce­go o nie­pod­le­głość w cza­sie I i II woj­ny świa­to­wej. Jego towa­rzysz bro­ni por. Fran­ci­szek Bła­siak ufun­do­wał sztan­dar i uro­czy­ście prze­ka­zał go spo­łecz­no­ści uczniow­skiej, dla któ­rej jest on sym­bo­lem war­to­ści, posta­wy patrio­tycz­nej, sza­cun­ku do tra­dy­cji naro­du pol­skie­go, przy­na­leż­no­ści do szkol­nej spo­łecz­no­ści. Z Jej ini­cja­ty­wy powsta­ła szkol­na Izba Pamię­ci, w któ­rej znaj­du­ją się pamiąt­ki po Patro­nie szko­ły oraz odby­ła się sesja popu­lar­no –nauko­wa, mają­ca na celu popu­la­ry­za­cję doko­nań gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza- Szysz­ko przy wspar­ciu pro­fe­so­rów histo­rii UMCS w Lubli­nie. Kolej­ne Jubi­le­usze Szko­ły: 80- lecia i 90 – lecia w roku 2017, to chwi­le, któ­re łączy­ły poko­le­nia, a naj­młod­szym uświa­da­mia­ją, jak waż­na jest nie tyl­ko tra­dy­cja, ale też współ­pra­ca wszyst­kich człon­ków szkol­nej spo­łecz­no­ści. Jed­nod­niów­ki wyda­ne z oka­zji ostat­nie­go Jubi­le­uszu poka­zu­ją, w jak wie­lu obsza­rach funk­cjo­no­wa­nia pla­ców­ki i jak wie­lu ser­cach pozo­sta­wia­ła swój ślad.

Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu, pasji, sza­cun­ko­wi do ucznia, kon­se­kwen­cji, wytrwa­ło­ści, odpo­wie­dzial­no­ści, odwa­dze Pani Bar­ba­ry Baluk Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie jest szko­łą utoż­sa­mia­ną z zawo­dem, suk­ce­sem i tradycją.