„WYBIERAM WYBORY”

„WYBIERAM WYBORY”

listo­pad 2017r.

W śro­dę 9 listo­pa­da 2017r. 11 uczniów naszej szko­ły wzię­ło udział w szkol­nym eta­pie II Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Wie­dzy o Pra­wie Wybor­czym orga­ni­zo­wa­ne­go przez Pań­stwo­wą Komi­sję Wybor­czą i Kra­jo­we Biu­ro Wybor­cze Dele­ga­tu­ra w Chełmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *