Wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST

Wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST

listo­pad 2020r.

Pre­zen­tu­je­my Waszych Kan­dy­da­tów do tego zaszczyt­ne­go Gremium.

Zapo­znaj­cie się z ich wizy­tów­ka­mi i doko­naj­cie wybo­ru gło­su­jąc poprzez for­mu­larz wybor­czy do ponie­dział­ku 16 listo­pa­da 2020r.

Niech wygra najlepszy!