Wybo­ry repre­zen­ta­cji Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST!

Wybo­ry repre­zen­ta­cji Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST!

wrze­sień 2022r.

Mając na uwa­dze roz­wi­ja­nie samo­rząd­no­ści wśród uczniów naszej szko­ły włą­czy­li­śmy się do ogól­no­pol­skiej akcji „Samo­rzą­dy Mają Głos” pro­wa­dzo­nej corocz­nie przez Cen­trum Edu­ka­cji Oby­wa­tel­skiej.

Reali­zu­jąc jej zało­że­nia, w dniach 28 – 29 wrze­śnia 2022 roku, ucznio­wie i nauczy­cie­le doko­na­li wybo­ru repre­zen­tan­tów spo­łecz­no­ści szkol­nej poprzez udział w powszech­nych i demo­kra­tycz­nych wybo­rach.

Upraw­nie­ni do gło­so­wa­nia byli wszy­scy ucznio­wie szko­ły. Wzię­ło w nim udział 534 uczniów. Komi­sja wybor­cza w skła­dzie: Kac­per Majów­ka kl. III G, Mar­ty­na Boro­wiec kl. III G, Rado­sław Świ­der­ski kl. IV I, Maciej Życ­ki kl. IV KP, Jakub Romań­czuk kl. IV KP, Grze­gorz Beb­ko kl. IV MMt, Bar­tosz Drob kl. IV MMt, oraz Kata­rzy­na Krzy­żak-Knap i Agniesz­ka Zubi­le­wicz-Zając jako opie­ku­no­wie SU, czu­wa­ła nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem gło­so­wa­nia i po jego zakoń­cze­niu doko­na­ła obli­czeń gło­sów.

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych wybo­rów funk­cję prze­wod­ni­czą­cej Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST obję­ła Kin­ga Dorosz, uczen­ni­ca kl. IIIG, a funk­cję zastęp­cy prze­wod­ni­czą­cej uczen­ni­ca kl. III MMt Zuzan­na Nastaj.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my oraz życzy­my samych suk­ce­sów!
Poni­żej zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji z wyborów.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„180”]