Wyciecz­ka 3mt na Wydział Mecha­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki Warszawskiej

Wyciecz­ka 3mt na Wydział Mecha­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki Warszawskiej

Wyciecz­ka 3mt na Wydział Mecha­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki Warszawskiej

W dniu 26 kwiet­nia 2017 r. ucznio­wie kla­sy 3 mt o pro­fi­lu tech­nik mecha­tro­nik wzię­li udział w wyciecz­ce przed­mio­to­wej, któ­rej celem był Wydział Mecha­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Uczest­ni­cy wyjaz­du mie­li oka­zje zapo­zna­nia się z nowo­cze­sny­mi sys­te­ma­mi robo­ty­ki, hydrau­li­ki oraz wizu­ali­za­cji sto­so­wa­ny­mi we współ­cze­snych zakła­dach prze­my­sło­wych. Ucznio­wie samo­dziel­nie pro­gra­mo­wa­li w/w sys­te­my i ana­li­zo­wa­li ich zachowanie.

Mło­dzież mia­ła moż­li­wość zapo­znać się z uczel­nią, jej wypo­sa­że­niem i ofer­tą edu­ka­cyj­ną, któ­ra pozwo­li przy­go­to­wać uczniów do doko­ny­wa­nia świa­do­mych wybo­rów życio­wych, zwią­za­nych z dal­szą edu­ka­cją i przy­szłą karie­rą zawodową.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„32”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *