Wyciecz­ka do Sej­mu oraz Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go. Krwio­daw­cy w Sejmie.

Wyciecz­ka do Sej­mu oraz Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go. Krwio­daw­cy w Sejmie.

21 paź­dzier­ni­ka 2016r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie Poseł na Sejm RP Pani Beaty Mazu­rek uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do Warszawy.
Głów­ne jej cele to zwie­dza­nie Sej­mu i Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go oraz wrę­cze­nie dyplo­mów hono­ro­wym daw­com krwi.

Zwie­dza­nie Sej­mu roz­po­czę­ło się wykła­dem w Sali Wszech­ni­cy Sej­mo­wej na temat histo­rii pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu. Ucznio­wie mie­li też oka­zję zasiąść w ławach Sali Posie­dzeń i obser­wo­wać odby­wa­ją­ce się w tym cza­sie obra­dy. Poseł RP Pani Beata Mazu­rek opro­wa­dzi­ła zwie­dza­ją­cych mię­dzy inny­mi po Hal­lu Głów­nym Sej­mu, na któ­rym znaj­du­je się tabli­ca upa­mięt­nia­ją­cą posłów II Rze­czy­po­spo­li­tej pole­głych w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. W tym histo­rycz­nym miej­scu Pani Poseł RP wrę­czy­ła hono­ro­wym daw­com krwi: Arka­diu­szo­wi Apo­niu­ko­wi, Kami­lo­wi Guzo­wi, Kami­lo­wi Len­kie­wi­czo­wi, Damia­no­wi Makow­skie­mu, Paw­ło­wi Powa­dze, Pio­tro­wi Pyla­ko­wi, Paw­ło­wi Stach­niu­ko­wi, Toma­szo­wi Supro­no­wi, Pio­tro­wi Szew­co­wi, Paw­ło­wi Szlon­za­ko­wi, Adria­no­wi Szwe­do­wi, Damia­no­wi Ule­wi­czo­wi dyplo­my za udział w XII edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”,w któ­rym odda­li 120 litrów 150 ml krwi.

Mło­dzież zwie­dzi­ła tak­że Salę Kolum­no­wą, do któ­rej pro­wa­dzą dwu­skrzy­dło­we szkla­ne drzwi z ozdob­ny­mi kuty­mi kra­ta­mi. Następ­nie w towa­rzy­stwie Poseł RP Pani Beaty Mazu­rek uda­li się Kory­ta­rzem Mar­szał­kow­skim do Kapli­cy sej­mo­wej p.w.Bogurodzicy Maryi Mat­ki Kościo­ła, w któ­rej znaj­du­je się fotel papie­ża Jana Paw­ła II wyko­rzy­sta­ny w cza­sie wizy­ty Ojca Świę­te­go w Sej­mie w 1999r.

Pod­czas zwie­dza­nia sej­mo­wych kory­ta­rzy ucznio­wie mie­li moż­li­wość spo­tka­nia wie­lu poli­ty­ków i zna­nych dziennikarzy.

Zwie­dza­nie Sej­mu uwiecz­nio­ne zosta­ło na wspól­nym zdję­ciu Poseł RP Pani Beaty Mazu­rek z mło­dzie­żą Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych w Hal­lu Głównym.

Dzię­ki uprzej­mo­ści i zaan­ga­żo­wa­niu Poseł RP Pani Beaty Mazu­rek wizy­ta w Sej­mie RP sta­ła się dosko­na­łą i nie­po­wta­rzal­ną lek­cją par­la­men­ta­ry­zmu, histo­rii i patriotyzmu.

Kolej­nym punk­tem wyciecz­ki było zwie­dza­nie Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go, upa­mięt­nia­ją­ce jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w naj­now­szej histo­rii Pol­ski. Wiel­kie wra­że­nie zro­bi­ła na zwie­dza­ją­cych mno­gość eks­po­na­tów i for­ma w jakiej pre­zen­to­wa­no pamiąt­ki z tego naro­do­we­go zrywu.

Wyra­ża­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Poseł RP Pani Beacie Mazu­rek za pomoc w orga­ni­za­cji wyciecz­ki do Sejmu.

Orga­ni­za­to­ra­mi wyjaz­du byli Pan Mariusz Śli­wa – nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, Pani Ane­ta Misie­wicz – nauczy­ciel­ka języ­ka nie­miec­kie­go i Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców Pani Agniesz­ka Waleczek.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„true” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„random” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„9”]