Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Technicznych

Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Technicznych

- listo­pad 2018

Krwio­daw­cy w Sejmie
Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych – zwie­dza­nie Sej­mu, Zam­ku Kró­lew­skie­go w War­sza­wie oraz Muzeum Sił Powietrz­nych w Dębli­nie
.

23 listo­pa­da 2018 r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie Mar­sza­łek Sej­mu RP Beaty Mazu­rek uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do War­sza­wy oraz Dęblina.

Zwie­dza­nie Sej­mu roz­po­czę­ło się w Sali Wszech­ni­cy Sej­mo­wej wykła­dem na temat histo­rii pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu. Następ­nie ucznio­wie zasie­dli w ławach gale­rii Sali Posie­dzeń i obser­wo­wa­li odby­wa­ją­ce się w tym cza­sie obra­dy. Wizy­ta w Sej­mie RP to dosko­na­ła i nie­po­wta­rzal­na lek­cja par­la­men­ta­ry­zmu, histo­rii i patriotyzmu.

Uczest­ni­cy wyciecz­ki zwie­dza­li tak­że poło­żo­ny na Sta­rym Mie­ście Zamek Kró­lew­ski, będą­cy daw­ną Rezy­den­cją Kró­lów I Rze­czy­po­spo­li­tej. Mło­dzież zoba­czy­ła Apar­ta­ment Wiel­ki (Gale­ria Owal­na, Przed­po­kój przed Salą Wiel­ką, Sala Rady, Sala Wiel­ka, Pokój Mar­mu­ro­wy, Sala Rycer­ska, Sala Tro­no­wa, Pokój Kon­fe­ren­cyj­ny), Apar­ta­men­ty Kró­lew­skie, któ­re skła­da­ją się z Sali Gwar­dii Kon­nej Koron­nej, Poko­ju Ofi­cer­skie­go, Poko­ju Cana­let­ta, Kapli­cy Małej, Poko­ju Audien­cjo­nal­ne­go Sta­re­go, Sypial­ni, Gar­de­ro­by i Gabi­ne­tu Kró­la, Poko­ju Zie­lo­ne­go, Poko­ju Żół­te­go oraz Apar­ta­ment Księ­cia Sta­ni­sła­wa. Pięk­nie zre­kon­stru­owa­ne wnę­trza zam­ku, jak i zacho­wa­ne ory­gi­nal­ne przed­mio­ty wywar­ły na mło­dzie­ży nie­za­po­mnia­ne wrażenia.

Kolej­nym punk­tem wyciecz­ki było zwie­dza­nie Muzeum Sił Powietrz­nych w Dębli­nie, gdzie mło­dzież pozna­ła histo­rię Fran­cisz­ka Żwir­ki i Sta­ni­sła­wa Wigu­ry, obej­rza­ła domek pilo­ta, zoba­czy­ła mun­du­ry i odzna­ki lot­ni­cze, a tak­że woj­sko­we umun­du­ro­wa­nie ( od XX-lecia mię­dzy­wo­jen­ne­go po cza­sy współ­cze­sne). W pawi­lo­nie wysta­wien­ni­czym ucznio­wie oglą­da­li m.in. czar­ną skrzyn­kę z JAK‑a 40, odzna­ki lot­ni­cze, zdję­cia, mun­du­ry, doku­men­ty a tak­że odna­le­zio­ne po latach szcząt­ki samo­lo­tów z cza­sów woj­ny. Mło­dzież zwie­dzi­ła wysta­wę wewnętrz­ną, podzie­lo­ną na dwie czę­ści: nawią­zu­ją­cą do naro­dzin lot­nic­twa i jego roz­wo­ju w latach I i II woj­ny świa­to­wej oraz histo­rii naj­now­szej po 1945 r. oraz wysta­wę ple­ne­ro­wą, któ­rej eks­po­zy­cja obej­mu­je 60 samo­lo­tów i śmi­głow­ców oraz sprzęt tech­nicz­ny, rakie­to­wy i radio­lo­ka­cyj­ny. Pobyt w muzeum wzbo­ga­cił wie­dzę uczniów na temat histo­rii pol­skie­go lotnictwa .

Wyciecz­ki orga­ni­zo­wa­ne przez Zespół Szkół Tech­nicz­nych są nagro­dą za aktyw­ną posta­wę oraz zachę­ca­ją mło­dzież do hono­ro­we­go krwio­daw­stwa. Ucznio­wie szko­ły od lat zaj­mu­ją pierw­sze miej­sca w kolej­nych Edy­cjach Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”. W XV Edy­cji Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie” na eta­pie okrę­go­wym tur­nie­ju orga­ni­zo­wa­ne­go przez Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża 10 wrze­śnia 2018 roku Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie zajął pierw­sze miej­sce w pro­mo­cji hono­ro­we­go krwio­daw­stwa oraz dru­gie miej­sce za naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści szko­ły. W roku szkol­nym 2017 – 2018 krwio­daw­cy odda­li 137 litrów 600 ml krwi  otrzy­mu­jąc wyróż­nie­nie i zaj­mu­jąc dru­gie miej­sce za naj­więk­szą ilość odda­nej krwi.

Orga­ni­za­to­rzy wyjaz­du Mariusz Śli­wa – nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, Lucy­na Sido­ruk – dorad­ca zawo­do­wy, Joan­na Kęp­ka – nauczy­ciel języ­ka nie­miec­kie­go oraz mło­dzież, wyra­ża­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Mar­sza­łek RP Beacie Mazu­rek za pomoc w orga­ni­za­cji wyciecz­ki do Sejmu.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„80”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *