Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych do Sej­mu oraz Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go. Krwio­daw­cy w Sejmie.

Wyciecz­ka mło­dzie­ży z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych do Sej­mu oraz Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go. Krwio­daw­cy w Sejmie.

– listo­pad 2017

8 listo­pa­da 2017 r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie Poseł na Sejm RP Pani Beaty Mazu­rek uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do War­sza­wy. Głów­ne jej cele to zwie­dza­nie Sej­mu i Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go oraz wrę­cze­nie dyplo­mów hono­ro­wym daw­com krwi.

Zwie­dza­nie Sej­mu roz­po­czę­ło się wykła­dem w Sali Wszech­ni­cy Sej­mo­wej na temat histo­rii pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu. Ucznio­wie mie­li też oka­zję zasiąść w ławach gale­rii Sali Posie­dzeń i obser­wo­wać odby­wa­ją­ce się w tym cza­sie obra­dy. Poseł RP Beata Mazu­rek opro­wa­dzi­ła zwie­dza­ją­cych mię­dzy inny­mi po Hal­lu Głów­nym Sej­mu, na któ­rym znaj­du­je się tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca posłów II Rze­czy­po­spo­li­tej pole­głych w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. W tym histo­rycz­nym miej­scu pani Poseł RP wrę­czy­ła hono­ro­wym daw­com krwi: Adria­no­wi Mro­zo­wi, Dawi­do­wi Łąt­kow­skie­mu, Łuka­szo­wi Murasz­ce, Jaku­bo­wi Osu­chow­skie­mu, Krzysz­to­fo­wi Szpo­na­ro­wi, Bar­to­szo­wi Dycio­wi, Rafa­ło­wi Gra­bar­czu­ko­wi, Paw­ło­wi Hul­kie­wi­czo­wi, Rafa­ło­wi Sera­fi­no­wi, Adria­no­wi Gier­gie­lo­wi, Kami­lo­wi Litwi­no­wi, Ada­mo­wi Połaj­do­wi­czo­wi, Kami­lo­wi Kudrzyc­kie­mu, Jaku­bo­wi Szo­to­wi, Mate­uszo­wi Kasprza­ko­wi, Emi­lo­wi Abram­ko­wi, Łuka­szo­wi Boch­nia­ko­wi dyplo­my za udział w XIV edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”, w któ­rym odda­li 128 litrów 400 ml krwi.

Uczest­ni­cy wyciecz­ki zwie­dza­li tak­że Salę Kolum­no­wą, do któ­rej pro­wa­dzą dwu­skrzy­dło­we szkla­ne drzwi z ozdob­ny­mi kuty­mi kra­ta­mi. Następ­nie w towa­rzy­stwie prze­wod­ni­ka uda­li się Kory­ta­rzem Mar­szał­kow­skim do Kapli­cy sej­mo­wej p.w. Bogu­ro­dzi­cy Maryi Mat­ki Kościo­ła, w któ­rej znaj­du­je się fotel papie­ża Jana Paw­ła II wyko­rzy­sta­ny w cza­sie wizy­ty Ojca Świę­te­go w Sej­mie w 1999r.

Prze­cha­dza­jąc się sej­mo­wy­mi kory­ta­rza­mi ucznio­wie mie­li moż­li­wość spo­tka­nia wie­lu zna­nych poli­ty­ków i dziennikarzy.

Zwie­dza­nie Sej­mu uwiecz­nio­ne zosta­ło na wspól­nym zdję­ciu Poseł RP Beaty Mazu­rek z mło­dzie­żą Zespo­łu Szkół Technicznych.

Dzię­ki uprzej­mo­ści i zaan­ga­żo­wa­niu Poseł RP Beaty Mazu­rek wizy­ta w Sej­mie RP sta­ła się dosko­na­łą nie­po­wta­rzal­ną lek­cją par­la­men­ta­ry­zmu, histo­rii i patriotyzmu.

Kolej­nym punk­tem wyciecz­ki było zwie­dza­nie Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go, upa­mięt­nia­ją­ce jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w naj­now­szej histo­rii Pol­ski. Wiel­kie wra­że­nie zro­bi­ła na zwie­dza­ją­cych mno­gość eks­po­na­tów i for­ma w jakiej pre­zen­to­wa­no pamiąt­ki z tego naro­do­we­go zrywu.

Orga­ni­za­to­rzy wyjaz­du Mariusz Śli­wa – nauczy­ciel histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie, Lucy­na Sido­ruk – dorad­ca zawo­do­wy, Michał Bochen – psy­cho­log szkol­ny oraz mło­dzież, wyra­ża­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Poseł RP Beacie Mazu­rek za pomoc w orga­ni­za­cji wyciecz­ki do Sej­mu oraz ser­decz­ne przyjęcie.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„47”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *