Infor­ma­cja o wyni­kach egza­mi­nu matu­ral­ne­go- sesja 2017r.

Do egza­mi­nu matu­ral­ne­go przy­stą­pi­ło 109 absol­wen­tów. Suk­ces odnio­sło 100 matu­rzy­stów, co sta­no­wi 92%.

Odse­tek suk­ce­sów matu­rzy­stów ZST wyniósł 92% i jest wyż­szy o 16 punk­tów pro­cen­to­wych od zda­wal­no­ści tech­ni­kum w kra­ju (76%) i o 18 punk­ty pro­cen­to­we wyż­szy od zda­wal­no­ści matu­rzy­stów w woj. lubel­skim (74%).

W sto­sun­ku do poprzed­nie­go roku, zda­wal­ność jest wyż­sza o 16 punk­tów pro­cen­to­wych.

Wszyst­kie przed­mio­ty obo­wiąz­ko­we są powy­żej zda­wal­no­ści ogól­no­pol­skiej i wojewódzkiej.