Wyni­ki egza­mi­nu matu­ral­ne­go 2020

Wyni­ki egza­mi­nu matu­ral­ne­go 2020

sier­pień 2020r.

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie infor­mu­je Absol­wen­tów o moż­li­wo­ści odbio­ru zaświad­czeń o wyni­kach egza­mi­nu matu­ral­ne­go w dniu 11.08.2020r. w godz. 1000-1500.

Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji udzie­la­ją wycho­waw­cy klas.

Dyrek­tor ZST

Bar­ba­ra Baluk