Wyni­ki wybo­rów do Samo­rzą­du Uczniowskiego

Wyni­ki wybo­rów do Samo­rzą­du Uczniowskiego

16 listo­pa­da 2020r
Prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Uczniow­skie­go 
Zuzan­na Izert kla­sa 3gi

Zastęp­cy prze­wod­ni­czą­cej SU:
Adrian­na Bor­su­kow­ska kla­sa 2gi
Adam Kuryś kla­sa 2pmt
 
Sekre­tarz SU:
Prze­my­sław Pruc­nal kla­sa 3gi

Człon­ko­wie SU odpo­wie­dzial­ni za szkol­ne media i pro­mo­cje szko­ły:
Piotr Woj­cie­chow­ski kla­sa 3 mmt
Rado­sław Świ­der­ski kla­sa 2 ip