Zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go klas IV Technikum

Zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go klas IV Technikum

29 kwiet­nia 2016r. odby­ła się uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go klas czwartych

/IV IA, IVIM, IVMG, IVS, IVKE/

Atmos­fe­ra była bar­dzo pod­nio­sła ale i zara­zem radosna.

Abi­tu­rien­ci ode­bra­li z rąk Dyrek­tor ZST Pani Bar­ba­ry Baluk świa­dec­twa i nagro­dy za wyni­ki w nauce, zaan­ga­żo­wa­nie w dzia­łal­ność Samo­rzą­du Uczniow­skie­go i suk­ce­sy w olim­pia­dach. Bar­tło­miej Nie­bo­rak pięk­nie podzię­ko­wał Dyrek­cji, Wycho­waw­com, Nauczy­cie­lom i Pra­cow­ni­kom szko­ły w imie­niu Absol­wen­tów. Rodzi­ce ode­bra­li Listy Gra­tu­la­cyj­ne oraz Podzię­ko­wa­nia a Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców Pani Ewa Potu­raj wyra­zi­ła wdzięcz­ność za kształ­to­wa­nie postaw młodzieży.

Kla­sy trze­cie poże­gna­ły Kole­żan­ki i Kole­gów przy­go­to­wu­jąc część arty­stycz­ną, któ­rej fina­łem było wrę­cze­nie „Zło­tych Szy­szek” w prze­róż­nych kate­go­riach i poczę­stu­nek słodyczami.

W prze­mi­łej atmos­fe­rze Ucznio­wie opusz­cza­li mury szko­ły i pozo­sta­je nam tyl­ko życzyć Im powo­dze­nia na egza­mi­nach matu­ral­nych i pomyśl­no­ści w doro­słym życiu.

[Best_Wordpress_Gallery id=„13” gal_title=„Zakończenie Roku Szkol­ne­go klas IV”]