Zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi zawodowej?

Zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi zawodowej?

wrze­sień 2022r.

Myślisz poważ­nie o tym, żeby zwią­zać się z mun­du­rem?

Stwa­rza­my Ci taką szan­sę.

Dnia 27 wrze­śnia 2022r. na spo­tka­niu klas czwar­tych z pra­cow­ni­ka­mi Woj­sko­we­go Cen­trum Rekru­ta­cji, w ramach akcji „Poznaj swo­je­go rekru­te­ra”, zapo­zna­no uczniów z róż­ny­mi for­ma­mi służ­by woj­sko­wej: dobro­wol­ną zasad­ni­czą służ­bą woj­sko­wą, zawo­do­wą służ­bą woj­sko­wą, Woj­ska­mi Obro­ny Tery­to­rial­nej, wyż­szy­mi szko­ła­mi woj­sko­wy­mi.

Zain­te­re­so­wa­ni otrzy­ma­li mate­ria­ły rekla­mo­we i sto­sow­ne instruk­cje jak ubie­gać się o wstą­pie­nie w sze­re­gi Sił Zbroj­nych RP.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„178”]