Zawo­dy strze­lec­kie o Puchar Sze­fa Woj­sko­we­go Cen­trum Rekru­ta­cji w Cheł­mie ppłk Andrze­ja Stachyry

Zawo­dy strze­lec­kie o Puchar Sze­fa Woj­sko­we­go Cen­trum Rekru­ta­cji w Cheł­mie ppłk Andrze­ja Stachyry

21 czerw­ca 2023r.

Dnia 14 czerw­ca 2023r. człon­ko­wie SK LOK bra­li udział w zawo­dach strze­lec­kich o Puchar Sze­fa Woj­sko­we­go Cen­trum Rekru­ta­cji w Cheł­mie ppł­ka Andrze­ja Sta­chy­ry orga­ni­zo­wa­nych z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Hono­ro­we­go Daw­cy Krwi na strzel­ni­cy PZŁ w Kumo­wej Doli­nie. Zma­ga­nia strze­lec­kie pro­wa­dził pre­zes ZR LOK Leszek Ligaj, płk Jacek Gaj i pre­zes koła LOK przy Stra­ży Miej­skiej w Cheł­mie. Zawod­ni­cy mie­rzy­li się w kon­ku­ren­cjach dru­ży­no­wych strze­la­jąc z bro­ni mało­ka­li­bro­wej kbks oraz rywa­li­zo­wa­li w rzu­cie gra­na­tem F1. Dru­ży­na w skła­dzie: Kuba Moj­ski, Tomasz Dycz­ko, Nata­niel Żebrow­ski i Michał Omie­lań­czyk zaję­ła 2 miej­sce w kbks oraz 1 miej­sce w rzu­cie gra­na­tem. Na zakoń­cze­nie uczest­ni­cy zre­ge­ne­ro­wa­li siły przy ogni­sku i poczę­stun­ku spon­so­ro­wa­nym przez OR PCK w Cheł­mie.

Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my sukcesów! 

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„224”]