Soli­dar­ni z Ukrainą

Soli­dar­ni z Ukrainą

28 mar­ca 2022r.

NADZIEJA PRZYCHODZI DO CZŁOWIEKA
 WRAZ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM
- Dan­te Alighieri

Spo­łecz­ność naszej szko­ły od 27.02.2022r. aktyw­nie wspie­ra uchodź­ców wojen­nych z Ukra­iny, podej­mu­jąc róż­ne dzia­ła­nia cha­ry­ta­tyw­ne. Zor­ga­ni­zow­na na tere­nie ZST zbiór­ka darów dla naszych Sąsia­dów spo­tka­ła się z ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem ze stro­ny rodzi­ców, absol­wen­tów oraz wszyst­kich ludzi o wiel­kich ser­cach. Zebra­ne, posor­to­wa­ne i popa­ko­wa­ne: odzież, koce, pościel, podusz­ki, koł­dry, arty­ku­ły spo­żyw­cze, leki i środ­ki opa­trun­ko­we, arty­ku­ły higie­nicz­ne, zabaw­ki, arty­ku­ły piśmien­ni­cze, ksią­żecz­ki, kar­mę dla zwie­rząt prze­ka­za­li­śmy potrze­bu­ją­cym prze­kra­cza­ją­cym gra­ni­cę, znaj­du­ją­cym się już w punk­tach recep­cyj­nych na tere­nie mia­sta, oko­licz­nych gmin (Wierz­bi­ca, Doro­husk, Rejo­wiec, Sie­dlisz­cze) lub kon­wo­jom uda­ją­cym się na Ukra­inę. Z otrzy­ma­nych od dar­czyń­ców arty­ku­łów spo­żyw­czych mło­dzież pod opie­ką pra­cow­ni­ków Inter­na­tu ZST przy­go­to­wa­ła kanap­ki, któ­re prze­wie­zio­no dla potrze­bu­ją­cych na dwo­rzec PKP oraz gra­ni­cę w Doro­hu­sku. Ponad­to dyrek­cja szko­ły, nauczy­cie­le, pra­cow­ni­cy oraz ucznio­wie sys­te­ma­tycz­nie anga­żu­ją się do pra­cy jako wolon­ta­riu­sze wspie­ra­jąc dzia­ła­nia insty­tu­cji miej­skich i róż­nych orga­ni­za­cji nio­są­cych pomoc huma­ni­tar­ną.

Na znak soli­dar­no­ści z Kobie­ta­mi Ukra­iny 8 mar­ca 2022r. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy w naszej szko­le akcję „Kobie­tom Ukra­iny”. Zebra­ne w tym dniu sło­dy­cze przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­du uczniow­skie­go – Piotr Woj­cie­chow­ski i Prze­my­sław Pruc­nal pod opie­ką pani Agniesz­ki Zubi­le­wicz – Zając i wice­dy­rek­to­ra szko­ły Grze­go­rza Czy­ży­ka – prze­ka­za­li na dwor­cu PKP Kobie­tom i Dzie­ciom przy­jeż­dża­ją­cym z róż­nych miast Ukra­iny. 

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Rodzi­ce, Absol­wen­ci, Kole­żan­ki i Kole­dzy ser­decz­nie dzię­ku­je­my Wam za wspie­ra­nie naszych dzia­łań, wzru­sza­ją­ce ini­cja­ty­wy, za oka­za­ną pomoc i wspól­ną tro­skę o dru­gie­go człowieka.

Niech nasza dro­ga będzie wspól­na.
Niech nasza modli­twa będzie pokor­na.
Niech nasza miłość będzie potęż­na.
Niech nasza nadzie­ja będzie więk­sza od wszyst­kie­go,
co się tej nadziei może sprze­ci­wiać
— Jan Paweł II

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„160”]