Zebra­nia z rodzi­ca­mi i konsultacje

Zebra­nia z rodzi­ca­mi i konsultacje

3 grud­nia 2019r.

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że dnia 3 grud­nia 2019r. w godzi­nach 16.00 – 17.00
odbę­dą się zebra­nia z rodzi­ca­mi (szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u wycho­waw­ców klas).
Następ­nie w godzi­nach 17.00 – 18.00 comie­sięcz­ne kon­sul­ta­cje
z nauczy­cie­la­mi i spe­cja­li­sta­mi szkolnymi.
Ser­decz­nie zapraszamy