Zebra­nia z rodzi­ca­mi i konsultacje

Zebra­nia z rodzi­ca­mi i konsultacje

5 listo­pa­da 2019r.

Uprzej­mie informujemy,

że dnia 5 listo­pa­da 2019r. w godzi­nach 16.00 – 17.00
odbę­dą się zebra­nia z rodzi­ca­mi nastę­pu­ją­cych klas:
1PMT, 1 MMp, 4 MTG, 4 GEMt, 4 IA, 4IB, 4 KI, 4 MS.
Następ­nie w godzi­nach 17.00 – 18.00
comie­sięcz­ne kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi i spe­cja­li­sta­mi szkolnymi.
Ser­decz­nie zapraszamy