Ter­mi­ny spo­tkań z Dyrek­cją szko­ły oraz wycho­waw­ca­mi klas

Ter­mi­ny spo­tkań z Dyrek­cją szko­ły oraz wycho­waw­ca­mi klas

sty­czeń 2020r.

8 stycz­nia 2020r. o godzi­nie 16.00 w auli szkol­nej odbę­dzie się zebra­nie ogól­ne z Dyrek­cją szko­ły dla rodzi­ców uczniów klas IV Tech­ni­kum nr2.

Zebra­nie dla rodzi­ców uczniów klas I, II, III Tech­ni­kum nr 2 oraz Bran­żo­wej Szko­ły I stop­nia roz­pocz­ną się spo­tka­niem z Dyrek­cją szko­ły dnia 6 lute­go 2020r. o godz.16.00 w auli szkol­nej. Po zebra­niach ogól­nych odbę­dą się spo­tka­nia z wycho­waw­ca­mi klas.

Z uwa­gi na orga­ni­zo­wa­ne zebra­nia naj­bliż­sze kon­sul­ta­cje odbę­dą się w 3 mar­ca 2020r.