Zimo­we szaleństwo

Zimo­we szaleństwo

Zimo­wa aura, szczyp­ta humo­ru, odro­bi­na umie­jęt­no­ści to rewe­la­cyj­ny prze­pis kla­sy 1S i 1MS na spę­dze­nie wol­ne­go cza­su. Nauka jaz­dy na nar­tach, prze­pysz­na kieł­ba­sa z rusz­tu to nie­po­wta­rzal­ny kli­mat Bobli­wa. Prze­żyj­cie to z nimi jesz­cze raz…

[Best_Wordpress_Gallery id=„3” gal_title=„Zimowe szaleństwo”]