ZST na łamach pra­sy lokalnej

ZST na łamach pra­sy lokalnej

paź­dzier­nik 2020r.

„Super tydzień” nr 42 (985) z dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2020: „Posa­dzi­li drze­wa z oka­zji ich świę­ta”. Mło­dzież Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie uczci­ła Dzień Drze­wa sadząc na tere­nie pla­ców­ki lipy, pozy­ska­ne w ramach współ­pra­cy z panią Anną Wyczyń­ską, przed­sta­wi­ciel­ką Rady Rodzi­ców. Akcja wpi­sa­ła się dodat­ko­wo w obcho­dzo­ny w szko­le Euro­pej­ski Mie­siąc Cyberbezpieczeństwa/

Ucznio­wie kla­sy 1EMt pod opie­ką peda­gog I. Sobiesz­czuk oraz nauczy­cie­la reli­gii I. Woj­ta­sza­ka wła­snym przy­kła­dem prze­ko­ny­wa­li do spę­dza­nia wol­ne­go cza­su nie tyl­ko przez kom­pu­te­rem, ale tak­że na świe­żym powie­trzu, z korzy­ścią dla zdro­wia i klimatu.