ZST pro­pa­gu­je ideę odda­wa­nia krwi, dzie­ląc się tym wyra­zem miło­ści w walentynki

ZST pro­pa­gu­je ideę odda­wa­nia krwi, dzie­ląc się tym wyra­zem miło­ści w walentynki

11 lute­go 2022r.

Każ­de­go roku do cen­trum krwio­daw­stwa zgła­sza się coraz wię­cej osób, któ­re wła­śnie w walen­tyn­ko­we świę­to dzie­lą się cząst­ką same­go sie­bie. 9 lute­go 2022 r. krwio­daw­cy z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych: Zuzan­na Izert, Julia Przy­byl­ska, Julia Chu­do­ba, Wik­to­ria Zapra­wa, Adam Kuryś, Prze­my­sław Pruc­nal, Michał Chi­li­mo­niuk, Hubert Macu­le­wicz, Mate­usz Kacz­ma­rek, Miko­łaj Nad­wor­ski, Adrian Kruk, w ten nie­ty­po­wy spo­sób, zaak­cen­to­wa­li walen­tyn­ki, odda­jąc krew w Rejo­no­wym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Cheł­mie pod pro­fe­sjo­nal­ną opie­ką zespo­łu medycz­ne­go, któ­rym kie­ru­je dr Tomasz Jan­kow­ski.

Celem akcji było pro­pa­go­wa­nie wśród spo­łecz­no­ści szkol­nej i lokal­nej idei hono­ro­we­go krwio­daw­stwa oraz pozy­ska­nie jak naj­więk­szej licz­by nowych krwio­daw­ców. Ponad­to ten dar ser­ca mło­dzie­ży szkol­nej z klas trze­cich i czwar­tych przy­czy­nił się do zabez­pie­cze­nia potrzeb pol­skiej służ­by zdro­wia w zakre­sie krwi.

Dyrek­cja Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych doce­nia dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną uczniów i pra­cę pro­pa­ga­to­rów oraz orga­ni­za­to­rów hono­ro­we­go krwio­daw­stwa, w szcze­gól­no­ści ini­cja­tor­ki posłan­ki na Sejm IX kaden­cji pani Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek, co spra­wi­ło, że idea bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi sta­ła się popu­lar­na wśród mło­dzie­ży ZST.
Zarząd Głów­ny Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża, oce­nia­jąc efek­ty XVI Edy­cji Tur­nie­ju nagro­dził Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie I miej­scem w Pol­sce w kate­go­rii „Pro­mo­cja hono­ro­we­go krwio­daw­stwa”.

Szko­ła od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w corocz­nych edy­cjach tur­nie­ju orga­ni­zo­wa­ne­go przez Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża „Mło­da Krew Ratu­je Życie” w trzech kategoriach:

  • Naj­lep­sza pro­mo­cja hono­ro­we­go krwiodawstwa
  • Naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści uczniów
  • Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi