ZST SPRZĄTA ŚWIAT

ZST SPRZĄTA ŚWIAT

kwie­cień 2019r.

Co roku na całym świe­cie tysią­ce sto­wa­rzy­szeń eko­lo­gicz­nych orga­ni­zu­je mani­fe­sta­cje, kon­fe­ren­cje, poka­zy, sprzą­ta­nie i róż­ne akcje na rzecz śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Celem tych dzia­łań jest uświa­do­mie­nie ludziom pro­ble­mów zwią­za­nych ze zmia­na­mi kli­ma­tu, prze­lud­nie­niem, wymie­ra­niem gatun­ków czy bra­kiem wody. W ramach obcho­dów Dnia Zie­mi ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w akcji sprzą­ta­nia świa­ta. Gru­pa szkol­nych eko­lo­gów zebra­ła naj­wię­cej róż­nych odpa­dów, któ­re zosta­ły odpo­wied­nio pose­gre­go­wa­ne. W nagro­dę mło­dzież odwie­dzi­ła oczysz­czal­nię ście­ków oraz uję­cie wody Tru­ba­ków. O funk­cjo­no­wa­niu oczysz­czal­ni ście­ków opo­wie­dział głów­ny tech­no­log – pan Krzysz­tof Nowo­sad, nato­miast, o zasa­dy dzia­ła­nia uję­cia wody Tru­ba­ków w ramach lek­cji eko­lo­gicz­nej przed­sta­wi­ła pani Mag­da­le­na Gar­dziń­ska. Obcho­dy Dnia Zie­mi zosta­ły zakoń­czo­ne wspól­nym ogni­skiem i pie­cze­niem kieł­ba­sek. W akcji wzię­li udział ucznio­wie klas :IV IA, I GI, i III IA oraz nauczy­cie­le: Tomasz Hanc, Leszek Leśniak, Dariusz Jabłoń­ski i Ire­ne­usz Wojtaszak.

Akcję koor­dy­no­wa­li: Janusz Soszyń­ski i Joan­na Kępka.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„95”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *