„Zwalcz Nudę” – Naro­do­wy Dzień Sportu

„Zwalcz Nudę” – Naro­do­wy Dzień Sportu

wrze­sień 2022r.

18 wrze­śnia 2022r. z ini­cja­ty­wy Fun­da­cji „Zwalcz Nudę” mie­li­śmy oka­zję uczest­ni­czyć w jubi­le­uszo­wej 10 edy­cji Naro­do­we­go Dnia Spor­tu pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Spor­tu i Turyst­ki.

To wyjąt­ko­wy dzień dla osób aktyw­nie upra­wia­ją­cych sport oraz doce­nia­ją­cych i pro­pa­gu­ją­cych aktyw­ność fizycz­ną. Dzień spo­tkań z wybit­ny­mi spor­tow­ca­mi, bez­płat­nych wyda­rzeń spor­to­wych, tre­nin­gów i zawo­dów. Wie­le ośrod­ków spor­to­wych udo­stęp­nia obiek­ty, aby pasjo­na­ci róż­nych dys­cy­plin mogli wziąć udział w rywa­li­za­cji lub dopin­go­wa­niu zawod­ni­ków.
Nie mogli­śmy pozo­stać obo­jęt­ni na takie wyda­rze­nie. Korzy­sta­jąc z gościn­no­ści Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji w Cheł­mie zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy 17.09.2022r. Bie­gi Prze­ła­jo­we o Puchar Dyrek­to­ra Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych. Dystans 900 m naj­szyb­ciej poko­nał Szy­mon Pie­try­kow­ski /1SK/. Dru­gą loka­tę zajął Prze­my­sław Kie­rep­ka /1GA/ a na trze­cim miej­scu bieg ukoń­czył Nor­bert Tyr­ka /1BE/. W dal­szej kolej­no­ści dobie­gli Szy­mon Misz, Kon­rad Pio­trow­ski, Filip Kli­mek, Szy­mon Sawic­ki, Michał Pań­czy­szyn, Paweł Chmie­lew­ski i Mariusz Śle­pa­czuk. Ducha rywa­li­za­cji spor­to­wej zawod­ni­ków obu­dzi­li nauczy­cie­le wycho­wa­nia fizycz­ne­go: p. Z. Bia­ły, p. M. Czwa­liń­ski, p. D. Jabłoń­ski, p. M. Marzec, p. A. Pień­kow­ski oraz wycho­waw­cy klas: p. E. Koziej, p. J. Kęp­ka i p. K. Łusiak.

Naj­lep­si bie­ga­cze zosta­li uho­no­ro­wa­ni pamiąt­ko­wy­mi meda­la­mi. Dyrek­tor p. Grze­gorz Czy­żyk pogra­tu­lo­wał mło­dzie­ży pod­kre­śla­jąc, że wynik tego bie­gu nie był aż tak istot­ny, bo zgod­nie z ideą olim­pij­ską sam udział w zawo­dach jest już suk­ce­sem.
Gra­tu­lu­je­my uczest­ni­kom walecz­nej posta­wy i osią­gnię­tych wyników.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„175”]