Nasza biblio­te­ka

Kil­ka fak­tów z histo­rii biblio­te­ki ZST moż­na odtwo­rzyć na pod­sta­wie zacho­wa­nych doku­men­tów, takich jak: księ­gi inwen­ta­rzo­we, dzien­ni­ki biblio­te­ki szkol­nej, kro­ni­ki szkol­ne, foto­gra­fie. Naj­star­szy wpis w księ­dze inwen­ta­rzo­wej pocho­dzi z dn. 15 listo­pa­da 1948 r. („Baj­ka Pol­ska w wie­ku oświe­ce­nia w wybo­rze” S. Adamczewski)

Biblio­te­ka od począt­ków swe­go ist­nie­nia zmie­nia­ła loka­li­za­cję wraz z sie­dzi­bą szko­ły. Obec­nie zaj­mu­je dwa pomiesz­cze­nia na par­te­rze budyn­ku – czy­tel­nię /pracownia mul­ti­me­dial­na / i wypo­ży­czal­nię gdzie znaj­du­je się rów­nież punkt xero.

Na prze­strze­ni kil­ku ostat­nich lat pomiesz­cze­nia biblio­tecz­ne pod­da­no grun­tow­nej moder­ni­za­cji, m.in. wymie­nio­no pod­ło­gi, zaku­pio­no nowe regały.

Księ­go­zbiór głów­ny biblio­te­ki liczy 23873 egzem­pla­rzy, (596 to nowo­ści wydaw­ni­cze zaku­pio­ne w ramach NPRCZ). Posia­da­my rów­nież sze­ro­ki wybór kaset video oraz płyt CD i DVD z róż­nych dziedzin.

Nauczy­cie­le-biblio­te­ka­rze poza pra­ca­mi typo­wo biblio­tecz­ny­mi bio­rą udział w róż­nych dzia­ła­niach na forum szko­ły. Orga­ni­zu­ją kon­kur­sy, wysta­wy książ­ko­we, kier­ma­sze pod­ręcz­ni­ków, anga­żu­ją uczniów do udzia­łu w akcjach cha­ry­ta­tyw­nych, współ­pra­cu­ją z nauczy­cie­la­mi przy­go­to­wu­jąc m.in. opra­wę pla­stycz­ną róż­nych uro­czy­sto­ści szkol­nych, pro­wa­dzą Kro­ni­kę Szko­ły oraz Kro­ni­kę Patro­na, posze­rza­ją wie­dzę uczniów, wspie­ra­ją matu­rzy­stów przy­go­to­wu­ją­cych się do egzaminów.

Z w/w form pra­cy na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je orga­ni­zo­wa­ny co roku we wrze­śniu Kier­masz pod­ręcz­ni­ków uży­wa­nych. Ucznio­wie naszej szko­ły mogą na miej­scu sprze­dać lub kupić pod­ręcz­ni­ki po przy­stęp­nej cenie.

Dużym powo­dze­niem cie­szą się rów­nież orga­ni­zo­wa­ne 2 razy w roku Kier­ma­sze świą­tecz­ne, z któ­rych dochód prze­ka­zy­wa­ny jest na cele charytatywne.

Nasza biblio­te­ka to miej­sce przy­ja­zne, gdzie spo­ty­ka­ją się wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni czy­ta­niem i posze­rza­niem swo­jej wie­dzy w róż­nych dzie­dzi­nach. Słu­ży­my im pomo­cą sta­le dosko­na­ląc nasz warsz­tat pracy.

W wypo­ży­czal­ni i czy­tel­ni obo­wią­zu­je dezyn­fek­cja rąk, masecz­ki oraz zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go 1,5 m.

(przy okien­ku maks. 3 oso­by). Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z księ­go­zbio­ru naszej biblioteki.

Wykaz ksią­żek zaku­pio­nych w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytelnictwa

Dro­dzy Ucznio­wie, z powo­du bra­ku dostę­pu do lek­tur w biblio­te­ce szkol­nej przy­po­mi­nam o moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z dar­mo­wych ebo­oków: https://biblioteka.pl/artykul/Darmowe-ksiazki-w-internecie/9587

Tygo­dnio­wy plan pracy

Nauczy­ciel Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
Beata Mul­sa­now­ska 8.30 – 10.00 7.30 – 8.30 (kon­su­ta­cje) 7.30 – 10.00 7.30 – 10.00 7.30 – 10.00 10.30 – 11.30
Marze­na Struska 10.00 – 15.30 10.00 – 15.00 10.00 – 15.30 10.00 – 15.30 10.00 – 15.00
Word­Press Table