Samo­rząd Uczniow­ski Zespo­łu Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie

Samo­rząd uczniow­ski to waż­ny organ szko­ły, któ­ry daje uczniom real­ną moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w jej życiu i wpływ na jej funk­cjo­no­wa­nie. Jego głów­nym celem jest wpa­ja­nie uczniom demo­kra­tycz­nych norm współ­ży­cia i zachę­ca­nie do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz kla­sy i szko­ły. Wszel­kie dzia­ła­nia i podej­mo­wa­ne wysił­ki mia­ły na celu uatrak­cyj­nie­nie życia szkol­ne­go, pró­bę zago­spo­da­ro­wa­nia uczniom wol­ne­go cza­su i zro­bie­nia cze­goś dla innych. Dla­te­go też, tak waż­na jest aktyw­ność człon­ków Samo­rzą­du Uczniow­skie­go i taką dzia­łal­ność naj­le­piej widać, patrząc na to, co uda­je się reali­zo­wać. Dzia­łal­ność Samo­rzą­du Uczniow­skie­go może być lek­cją demo­kra­cji, samo­rząd­no­ści i sta­no­wić jed­ną z naj­waż­niej­szych spraw w pro­ce­sie wycho­wa­nia. W szko­le dzia­ła samo­rząd uczniow­ski, któ­ry two­rzą wszy­scy ucznio­wie szko­ły (art. 55 Usta­wy o Sys­te­mie Oświaty).

Rada Samo­rzą­du Uczniow­skie­go na rok szkol­ny 2019/2020

Prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Kin­ga Manaj

Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­cej Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Mate­usz Łagowski

Sekre­tarz Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Julia Przybylska

Sekre­tarz Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Ric­car­do Spinali

Opie­ku­no­wie Samo­rzą­du Uczniowskiego:

Bar­ba­ra Kossak

Iwo­na Sobieszczuk

Plan pra­cy Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST na rok szkol­ny 2019/2020

Z życia Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST…

Dzień Edu­ka­cji Narodowej

paź­dzier­nik 2021r.

„Szkol­ny Dzień Super Chłopaka”

paź­dzier­nik 2021r.

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2021/2022

1 wrze­śnia 2021r.

Infor­ma­cja na temat zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go 2020/2021

czer­wiec 2021r.

Samo­rząd Uczniow­ski zachę­ca do świę­to­wa­nia 230 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja!

7 maja 2021r.

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas maturalnych

30 kwiet­nia 2021r.

Pierw­szy Dzień Wio­sny – ocza­mi uczniów i nauczy­cie­li ZST

marzec 2021r.

Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu 2021

luty 2021r.

Uro­dzi­ny pod­po­rucz­ni­ka Józe­fa Przedpełskiego

luty 2020r.

Lubel­ska Kuź­nia Talen­tów 2021

sty­czeń 2021r.