Samo­rząd Uczniow­ski Zespo­łu Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie

Samo­rząd uczniow­ski to waż­ny organ szko­ły, któ­ry daje uczniom real­ną moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w jej życiu i wpływ na jej funk­cjo­no­wa­nie. Jego głów­nym celem jest wpa­ja­nie uczniom demo­kra­tycz­nych norm współ­ży­cia i zachę­ca­nie do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz kla­sy i szko­ły. Wszel­kie dzia­ła­nia i podej­mo­wa­ne wysił­ki mia­ły na celu uatrak­cyj­nie­nie życia szkol­ne­go, pró­bę zago­spo­da­ro­wa­nia uczniom wol­ne­go cza­su i zro­bie­nia cze­goś dla innych. Dla­te­go też, tak waż­na jest aktyw­ność człon­ków Samo­rzą­du Uczniow­skie­go i taką dzia­łal­ność naj­le­piej widać, patrząc na to, co uda­je się reali­zo­wać. Dzia­łal­ność Samo­rzą­du Uczniow­skie­go może być lek­cją demo­kra­cji, samo­rząd­no­ści i sta­no­wić jed­ną z naj­waż­niej­szych spraw w pro­ce­sie wycho­wa­nia. W szko­le dzia­ła samo­rząd uczniow­ski, któ­ry two­rzą wszy­scy ucznio­wie szko­ły (art. 55 Usta­wy o Sys­te­mie Oświaty).

Rada Samo­rzą­du Uczniow­skie­go na rok szkol­ny 2019/2020

Prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Kin­ga Manaj

Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­cej Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Mate­usz Łagowski

Sekre­tarz Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Julia Przybylska

Sekre­tarz Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Ric­car­do Spinali

Opie­ku­no­wie Samo­rzą­du Uczniowskiego:

Bar­ba­ra Kossak

Iwo­na Sobieszczuk

Plan pra­cy Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST na rok szkol­ny 2019/2020

Z życia Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST…

Pierw­szy Dzień Wio­sny – ocza­mi uczniów i nauczy­cie­li ZST

marzec 2021r.

Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu 2021

luty 2021r.

Uro­dzi­ny pod­po­rucz­ni­ka Józe­fa Przedpełskiego

luty 2020r.

Lubel­ska Kuź­nia Talen­tów 2021

sty­czeń 2021r.

Weso­łych Świąt!

22 grud­nia 2020r.

Lubi­my pomagać

gru­dzień 2020r.

Miko­łaj­ki 2020

4 grud­nia 2020r.

Dro­gie Kole­żan­ki, Dro­dzy Koledzy

17 listo­pa­da 2020r.

Foto­za­pis ze zdal­ne­go nauczania

listo­pad 2020r.

Wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST

listo­pad 2020r.