Samo­rząd Uczniow­ski Zespo­łu Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie

Samo­rząd uczniow­ski to waż­ny organ szko­ły, któ­ry daje uczniom real­ną moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w jej życiu i wpływ na jej funk­cjo­no­wa­nie. Jego głów­nym celem jest wpa­ja­nie uczniom demo­kra­tycz­nych norm współ­ży­cia i zachę­ca­nie do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz kla­sy i szko­ły. Wszel­kie dzia­ła­nia i podej­mo­wa­ne wysił­ki mia­ły na celu uatrak­cyj­nie­nie życia szkol­ne­go, pró­bę zago­spo­da­ro­wa­nia uczniom wol­ne­go cza­su i zro­bie­nia cze­goś dla innych. Dla­te­go też, tak waż­na jest aktyw­ność człon­ków Samo­rzą­du Uczniow­skie­go i taką dzia­łal­ność naj­le­piej widać, patrząc na to, co uda­je się reali­zo­wać. Dzia­łal­ność Samo­rzą­du Uczniow­skie­go może być lek­cją demo­kra­cji, samo­rząd­no­ści i sta­no­wić jed­ną z naj­waż­niej­szych spraw w pro­ce­sie wycho­wa­nia. W szko­le dzia­ła samo­rząd uczniow­ski, któ­ry two­rzą wszy­scy ucznio­wie szko­ły (art. 55 Usta­wy o Sys­te­mie Oświaty).

Rada Samo­rzą­du Uczniow­skie­go na rok szkol­ny 2023/2024

Prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Kin­ga Dorosz, uczen­ni­ca kla­sy 4G

Zastęp­ca – Zuzan­na Nastaj, uczen­ni­ca kla­sy 4MMt

Sekre­tarz – Mate­usz Kasprzyk, uczeń kla­sy 2Mt

Opie­ku­no­wie Samo­rzą­du Uczniowskiego:

Kata­rzy­na Krzyżak-Knap

Agniesz­ka Zając

Z życia Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST…

ZST-nalia wspól­ne przy­wi­ta­nie pierw­sze­go dnia wiosny

marzec 2024r.

Nauko­wo Nakręceni!

Ucznio­wie ZST zosta­li zwy­cięz­ca­mi kon­kur­su „Nauko­wo Nakrę­ce­ni”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem była Pań­stwo­wa Aka­de­mia Nauk Sto­so­wa­nych w Chełmie. 

DRZEWKO ZA SUROWCE WTÓRNE

Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie 4 listo­pa­da 2023r. wziął udział w akcji „Drzew­ko za surow­ce wtórne”. 

Wyciecz­ka Wro­cław – Pra­ga – Skal­ne Miasto

W dniach 16 ‑18 paź­dzier­ni­ka 2023r. uczen­ni­ce i ucznio­wie z klas: 5MMt, 5I, 5KP, 4EMt, 3KE, 3MS, 2 I i 2 Gb mie­li moż­li­wość prze­ży­cia wie­lu wspa­nia­łych wra­żeń. Wyru­szy­li­śmy na wyciecz­kę po magicz­nych miejscach.

KWESTA NA RZECZ RENOWACJI ZABYTKOWEGO NAGROBKA ANONIMOWEGO POWSTAŃCA

1 listo­pa­da, w Dzień Wszyst­kich Świę­tych, ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie kwe­sto­wa­li na rzecz reno­wa­cji zabyt­ko­we­go nagrob­ka ano­ni­mo­we­go powstań­ca, któ­ry zlo­ka­li­zo­wa­ny jest na cmen­ta­rzu para­fial­nym w Cheł­mie, przy ul. Lwowskiej.

Obcho­dy Dnia Wszyst­kich Świętych

„Ciszą cmen­tar­ną uko­ły­sa­ni, z dala od życia i zno­ju, dobiw­szy wresz­cie cichej przy­sta­ni, odpo­czy­wa­ją w pokoju.”

Wyciecz­ka Kra­ków – Zako­pa­ne – Energylandia

“Podró­żo­wać to żyć.” Hans Chri­stian Ander­sen. W dniach 4 – 6 paź­dzier­ni­ka 2023 roku ucznio­wie klas: 4IP, 4G oraz 3PG wraz z opie­ku­na­mi uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce, któ­rej celem było pozna­wa­nie kra­ju, jego śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, tra­dy­cji, zabyt­ków kul­tu­ry i histo­rii, upo­wszech­nia­nie form aktyw­ne­go wypo­czyn­ku oraz inte­gra­cja mło­dzie­ży. Pierw­szy dzień wyciecz­ki ucznio­wie spę­dzi­li w zabyt­ko­wym Kra­ko­wie. Przemierzając […]

Dzień Edu­ka­cji Narodowej

Z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej życzy­my Dyrek­cji, Nauczy­cie­lom oraz wszyst­kim Pra­cow­ni­kom szko­ły speł­nie­nia marzeń, rado­ści, satys­fak­cji z pra­cy, i poczu­cia, że czas, któ­ry spę­dza­cie Pań­stwo z nami, jest dobrze wyko­rzy­sta­ny. Ciesz­cie się tym, co robi­cie i odkry­waj­cie przed sobą wciąż nowe dro­gi. Inspi­ruj­cie, bądź­cie prze­wod­ni­ka­mi, mistrza­mi! Oby nasze spo­tka­nia w szkol­nych murach upły­wa­ły w miłej atmos­fe­rze i poma­ga­ły zarów­no nam, jak i Wam sta­wać się lepszymi […]

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2022/2023

czer­wiec 2023r.

Zapro­sze­nie na spo­tka­nie Wielkanocne

29 mar­ca 2023r.