Samo­rząd Uczniow­ski Zespo­łu Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie

Samo­rząd uczniow­ski to waż­ny organ szko­ły, któ­ry daje uczniom real­ną moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w jej życiu i wpływ na jej funk­cjo­no­wa­nie. Jego głów­nym celem jest wpa­ja­nie uczniom demo­kra­tycz­nych norm współ­ży­cia i zachę­ca­nie do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz kla­sy i szko­ły. Wszel­kie dzia­ła­nia i podej­mo­wa­ne wysił­ki mia­ły na celu uatrak­cyj­nie­nie życia szkol­ne­go, pró­bę zago­spo­da­ro­wa­nia uczniom wol­ne­go cza­su i zro­bie­nia cze­goś dla innych. Dla­te­go też, tak waż­na jest aktyw­ność człon­ków Samo­rzą­du Uczniow­skie­go i taką dzia­łal­ność naj­le­piej widać, patrząc na to, co uda­je się reali­zo­wać. Dzia­łal­ność Samo­rzą­du Uczniow­skie­go może być lek­cją demo­kra­cji, samo­rząd­no­ści i sta­no­wić jed­ną z naj­waż­niej­szych spraw w pro­ce­sie wycho­wa­nia. W szko­le dzia­ła samo­rząd uczniow­ski, któ­ry two­rzą wszy­scy ucznio­wie szko­ły (art. 55 Usta­wy o Sys­te­mie Oświaty).

Rada Samo­rzą­du Uczniow­skie­go na rok szkol­ny 2022/2023

Prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Uczniow­skie­go – Kin­ga Dorosz, uczen­ni­ca kla­sy 3G

Zastęp­ca – Zuzan­na Nastaj, uczen­ni­ca kla­sy 3MMt

Sekre­tarz – Adrian­na Bor­su­kow­ska, kla­sa 4GI

Agen­dy Samo­rzą­du Uczniowskiego

Koło teatral­no-kul­tu­ral­ne – Adrian­na Bor­su­kow­ska, kla­sa 4GI
Rada Wolon­ta­ria­tu – Adam Kuryś, kla­sa 4PMT
Koło nauko­we – Rado­sław Świ­der­ski, kla­sa 4Ip

Opie­ku­no­wie Samo­rzą­du Uczniowskiego:

Kata­rzy­na Krzyżak-Knap
Agniesz­ka Zając

Z życia Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST…

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ „DLA EMILKI”

1 grud­nia 2022r.

„Świa­teł­ko dla Nieobecnych”

paź­dzier­nik 2022r.

Dzień Chło­pa­ka w ZST!

8 paź­dzier­ni­ka 2022r.

Wybo­ry repre­zen­ta­cji Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST!

wrze­sień 2022r.

Wyjazd do Lubli­na na Woje­wódz­kie Kon­sul­ta­cje zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Radę Dzie­ci i Mło­dzie­ży RP przy MEIN

wrze­sień 2022r.

Wybo­ry Samo­rzą­du Uczniowskiego

25 wrze­śnia 2022r.

Akcja Żon­ki­le

NUDA? NIE W ZST 😊

kwie­cień 2022r.

WIELKI POWRÓT SZKOLNYCH POPYLACZY

1 kwiet­nia 2021r.

„Szkol­ny Dzień Bez Plecaka”

31 mar­ca 2021r.