Skon­tak­tuj się z Nami

Nasze poło­ze­nie

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko

ul. Gra­nicz­na 2

22 – 100 Chełm

+48 82 560 – 39-31

kontakt@zst.chelm.pl

zstchelm@onet.pl

Dane do przelewu:

aktu­ali­za­cja 22 wrze­śnia 2021r.

Wpła­ty na Radę Rodziców

Wpła­ta na Radę Rodzi­ców – w tytu­le ope­ra­cji: imię i nazwi­sko ucznia, klasa;

33 8187 0004 5001 0007 7092 0001

Wpła­ta na ubez­pie­cze­nie NNW ucznia – w tytu­le ope­ra­cji: wpła­ta na ubez­pie­cze­nie, imię i nazwi­sko ucznia, klasa;

33 8187 0004 5001 0007 7092 0001

Opła­ta za posił­ki w sto­łów­ce w Inter­na­cie ZST - w tytu­le ope­ra­cji: imię i nazwi­sko ucznia, mie­siąc za któ­ry doko­ny­wa­na jest wpłata;

13 1240 2223 1111 0010 0617 3295

Opła­ta za zakwa­te­ro­wa­nie w ZST - w tytu­le ope­ra­cji: imię i nazwi­sko ucznia, mie­siąc za któ­ry doko­ny­wa­na jest wpłata;

13 1240 2223 1111 0010 0617 3295

Napisz do Nas