Skon­tak­tuj się z Nami

Nasze poło­ze­nie

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko

ul. Gra­nicz­na 2

22 – 100 Chełm

+48 82 560 – 39-31

kontakt@zst.chelm.pl

zstchelm@onet.pl

Dane do przelewu:

Wpła­ty na Radę Rodziców

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że nastą­pi­ła zmia­na rachun­ku ban­ko­we­go Rady Rodziców 

33 8187 0004 5001 0007 7092 0001

Opła­ta za posił­ki w sto­łów­ce Inter­na­tu ZST

13 1240 2223 1111 0010 0617 3295

Napisz do Nas