Dorad­ca zawodowy

Szko­ła ofe­ru­je swo­im uczniom pomoc z zakre­su doradz­twa zawo­do­we­go poprzez:

  • ana­li­zę swo­ich sła­bych i moc­nych stron pod kątem umie­jęt­no­ści i pre­dys­po­zy­cji zawodowych,
  • pomoc w zakre­sie dia­gno­zo­wa­nia pre­fe­ren­cji zawo­do­wych uczniów z wyko­rzy­sta­niem spe­cja­li­stycz­nych narzę­dzi – testy, kwestionariusze,
  • roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­nych nie­zbęd­nych przy autoprezentacji,
  • infor­ma­cja na temat aktu­al­nych tren­dów na ryn­ku pracy,
  • infor­ma­cje doty­czą­ce moż­li­wo­ści kształ­ce­nia po ukoń­cze­niu szko­ły średniej.

Szkol­ny dorad­ca zawo­do­wy reali­zu­je porad­nic­two zawo­do­we w for­mie zajęć gru­po­wych i porad indywidualnych.

Lucy­na Sido­ruk – dorad­ca zawodowy

Godzi­ny pracy

Word­Press Table