Sto­łów­ka szkolna

Sto­łów­ka mie­ści się w budyn­ku inter­na­tu na par­te­rze i zapew­nia przy­go­to­wy­wa­ne na miej­scu zdro­we i smacz­ne posił­ki w for­mie dwu­da­nio­we­go obia­du, kom­po­no­wa­ne zgod­nie z zasa­da­mi racjo­nal­ne­go żywienia

Posił­ki wyda­wa­ne są w godzi­nach: 12:25 – 15:30

wyso­kość opłat: UCZNIOWIE – 8,00 zł 

Zapi­sów i zgło­szeń nie­obec­no­ści na obie­dzie moż­na doko­ny­wać u inten­den­ta p. Urszu­li Zale­wa oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie: 82 565 – 16-19.

 • Ze sto­łów­ki szkol­nej mogą korzy­stać ucznio­wie ZST, a tak­że ucznio­wie innych szkół, dla któ­rych orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Mia­sto Chełm, pra­cow­ni­cy tych szkół, w któ­rych nie ma sto­łów­ki szkolnej.
 • Ze sto­łów­ki mogą korzy­stać ucznio­wie wno­szą­cy opła­ty indy­wi­du­al­nie lub finan­so­wa­ni ze środ­ków MOPR, GOPS, Rad Rodzi­ców oraz przez sponsorów.
 • Wyżej wymie­nie­ni zapi­sy­wa­ni są na obia­dy na począt­ku lub w trak­cie roku szkol­ne­go po uprzed­nim zgło­sze­niu do intendenta

OPŁATY

 • Odpłat­ność za obia­dy za dany mie­siąc uiścić nale­ży w szko­le lub prze­le­wem na konto:

13 1240 2223 1111 0010 0617 3295 od 1 do 10 dnia każ­de­go miesiąca.

 • Cena jed­ne­go obia­du dla uczniów obej­mu­je koszt pro­duk­tów zuży­tych do przy­go­to­wa­nia posił­ku – koszt tzw. „wsa­du do kotła”.
 • Nauczy­cie­le i inni pra­cow­ni­cy pono­szą odpłat­ność, sta­no­wią­cą cał­ko­wi­ty koszt zaku­pu pro­duk­tów zuży­wa­nych do przy­go­to­wa­nia posił­ków oraz utrzy­ma­nia i funk­cjo­no­wa­nia kuchni.
 • W sytu­acji wzro­stu kosz­tów pro­duk­tów w trak­cie roku szkol­ne­go dopusz­cza się moż­li­wość zmia­ny staw­ki za posi­łek po poin­for­mo­wa­niu korzy­sta­ją­cych ze sto­łów­ki z mie­sięcz­nym wyprzedzeniem.
 • Posił­ki wyda­wa­ne są na pod­sta­wie blocz­ków obia­do­wych pobra­nych u intendenta.
 • W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia ter­mi­nu wpła­ty, będą nali­czo­ne usta­wo­we kar­ne odsetki.

ZWROTY ZA OBIADY

 • Dopusz­cza się moż­li­wość odli­czeń dzien­nej staw­ki obia­do­wej za dni nie­obec­ne tyl­ko wte­dy, gdy nie­obec­ność zosta­nie zgło­szo­na u inten­den­ta nie póź­niej niż w dniu poprze­dza­ją­cym pierw­szy dzień nie­obec­no­ści. Zgło­sze­nia moż­na doko­nać oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie. Powsta­ła nad­pła­ta za zgło­szo­ną nie­obec­ność odli­czo­na zosta­nie w płat­no­ściach za obia­dy w następ­nym miesiącu.
 • W przy­pad­ku nie­uza­sad­nio­nej lub nie­zgło­szo­nej nie­obec­no­ści na obie­dzie nie doko­nu­je się zwro­tu kosztów.
 • Z obia­dów mogą korzy­stać ucznio­wie prze­by­wa­ją­cy na zwol­nie­niu lekar­skim. Obiad wyda­wa­ny jest wów­czas rodzi­com, któ­rzy mają go dostar­czyć dziec­ku do domu.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 • Pod­czas spo­ży­wa­nia posił­ków obo­wią­zu­ją zasa­dy kul­tu­ral­ne­go zachowania.
 • Po spo­ży­ciu obia­du brud­ne naczy­nia nale­ży odnieść w wyzna­czo­ne miejsce.
 • W przy­pad­ku zgu­bie­nia blocz­ków obia­do­wych uczeń zgła­sza ten fakt intendentowi.
 • Ucznio­wie mogą zgła­szać pro­po­zy­cje dań do jadłospisu.