Stołówka szkolna

Stołówka mieści się w budynku internatu na parterze  i zapewnia przygotowywane na miejscu zdrowe i smaczne posiłki w formie dwudaniowego obiadu, komponowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia

Posiłki wydawane są w godzinach: 12:30 – 15:30

wysokość opłat: UCZNIOWIE – 5,00 zł 

Zapisów i zgłoszeń nieobecności na obiedzie można dokonywać u intendenta p. Urszuli Zalewa osobiście lub telefonicznie: 82 565-16-19.

 

 •  Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie ZST, a także uczniowie innych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, pracownicy tych szkół, w których nie ma stołówki szkolnej.

 • Ze stołówki mogą korzystać uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub finansowani ze środków MOPR, GOPS, Rad Rodziców oraz przez sponsorów.

 • Wyżej wymienieni zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego po uprzednim zgłoszeniu do intendenta

OPŁATY

 • Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiścić należy w szkole lub przelewem na konto:  

           13 1240 2223 1111 0010 0617 3295  od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.

 • Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt tzw. „wsadu do kotła”.

 • Nauczyciele i inni pracownicy ponoszą odpłatność, stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz utrzymania i funkcjonowania kuchni.

 • W sytuacji wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany stawki za posiłek po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

 • Posiłki wydawane są na podstawie bloczków obiadowych pobranych u intendenta.

 • W przypadku przekroczenia terminu wpłaty, będą naliczone ustawowe karne odsetki.

 

ZWROTY ZA OBIADY

 • Dopuszcza się możliwość odliczeń dziennej stawki obiadowej za dni nieobecne tylko wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona u intendenta nie później niż w dniu poprzedzającym pierwszy dzień nieobecności. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona zostanie w płatnościach za obiady w następnym miesiącu.

 • W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na obiedzie nie dokonuje się zwrotu kosztów.

 • Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzicom, którzy mają go dostarczyć dziecku do domu.

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 • Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 • Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

 • W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt intendentowi.

 • Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.