• Wszyst­kie
  • Pra­cow­ni­cy
  • Samo­rząd Uczniowski
  • Wia­do­mo­ści
  • Wyda­rze­nia

Zapro­sze­nie na spo­tka­nie Wielkanocne

29 mar­ca 2023r.

REGULAMIN Zakła­do­we­go Fun­du­szu Świad­czeń Socjalnych
w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

Załącz­ni­ki do
Zakła­do­we­go Fun­du­szu Świad­czeń Socjal­nych w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie