WIADOMOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE

632. URODZINY MIASTA CHEŁM

Z oka­zji 632. uro­dzin Mia­sta Chełm w naszej szko­le ogło­szo­ny został kon­kurs foto­gra­ficz­ny: „Mój Chełm- moje miasto”.

SPOTKANIA ŚRÓDROCZNE Z RODZICAMI

Sza­now­ni Pań­stwo, Spo­tka­nia z rodzi­ca­mi uczniów klas III, IV, V Tech­ni­kum Nr 2 – odbę­dą się 16.01.2024r. godz.16:00. Spo­tka­nia z rodzi­ca­mi uczniów klas I i II Tech­ni­kum Nr 2 oraz I, II, III Bran­żo­wej Szko­ły I Stop­nia odbę­dą się 24.01.2024r. godz.16:00.

Opo­wieść wigilijna

W sobot­nie połu­dnie 9 grud­nia 2023r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odby­ło się magicz­ne wyda­rze­nie. Przy­ja­cie­le szko­ły, rodzi­ce i ucznio­wie, pra­cow­ni­cy oraz eme­ry­to­wa­ni nauczy­cie­le mogli podzi­wiać spek­takl pt.: „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dickensa.

Spo­tka­nie Opłatkowe

Dyrek­cja Szko­ły oraz Samo­rząd Uczniow­ski ser­decz­nie zapra­sza­ją Gro­no Peda­go­gicz­ne, Eme­ry­to­wa­nych Nauczy­cie­li oraz Pra­cow­ni­ków Admi­ni­stra­cji i Obsłu­gi na „Spo­tka­nie Opłatkowe”,

Rzą­do­wy pro­gram „Aktyw­na tablica”

Rzą­do­wy pro­gram na lata 2020 – 2024 –„Aktyw­na tablica”…

MINECRAFT – WIRTUALNA SZKOŁA

Mine­craft? Zobacz jak wyglą­da ZST ocza­mi gracza.

FILM PROMUJĄCY ZAWODY ZST

Obej­rzyj film przed­sta­wia­ją­cy kie­run­ki kształcenia

PROCEDURY COVID-19

obo­wią­zu­ją­ce od dnia 1 wrze­śnia 2022r.