WIADOMOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Mechanice.

W dn. 23 maja w Sali War­szaw­skie­go Domu Tech­ni­ka NOT przy ul. T. Czac­kie­go odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród, dyplo­mów i zaświad­czeń, lau­re­atom i fina­li­stom eta­pu cen­tral­ne­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Mechanice.

80. rocz­ni­ca likwi­da­cji obo­zu jeniec­kie­go Sta­la­gu 319 w Chełmie

Dnia 15 maja 2024 r. w 80 rocz­ni­cę likwi­da­cji obo­zu jeniec­kie­go Sta­lag 319 w Cheł­mie uczczo­no pamięć ofiar zło­że­niem wią­za­nek kwia­tów w czte­rech miej­scach pamię­ci zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem obozu. 

Matu­ra

Jak co roku zakwi­tły kasz­ta­ny, a 7 maja 2024r. punk­tu­al­nie o 9.00 Absol­wen­ci roz­po­czę­li matu­ral­ny mara­ton. Dro­dzy Matu­rzy­ści, życzy­my Wam powo­dze­nia, wytrwa­ło­ści i wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści oraz lek­kie­go pió­ra, opty­mi­zmu, wyma­rzo­nych zadań i tema­tów. Spo­łecz­ność ZST

„Akcja inspi­ra­cja”

6 maja 2024r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie uczest­ni­czy­li w “Akcji Inspi­ra­cji”. To część ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Fun­da­cji Our Futu­re Foundation.

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas maturalnych

26 kwiet­nia 2024r. to jeden z naj­waż­niej­szych dni dla absol­wen­tów klas 5I, 5MMt i 5KP, któ­rzy otrzy­ma­li świa­dec­twa ukoń­cze­nia Tech­ni­kum Nr 2 Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie.

Akcja Żon­ki­le

19 kwiet­nia Zespół Szkół Tech­nicz­nych po raz kolej­ny włą­czył się w dzia­ła­nia Muzeum POLIN upa­mięt­nia­ją­ce powsta­nie w get­cie warszawskim.

Rzą­do­wy pro­gram „Aktyw­na tablica”

Rzą­do­wy pro­gram na lata 2020 – 2024 –„Aktyw­na tablica”…

MINECRAFT – WIRTUALNA SZKOŁA

Mine­craft? Zobacz jak wyglą­da ZST ocza­mi gracza.

FILM PROMUJĄCY ZAWODY ZST

Obej­rzyj film przed­sta­wia­ją­cy kie­run­ki kształcenia

PROCEDURY COVID-19

obo­wią­zu­ją­ce od dnia 1 wrze­śnia 2022r.