Kon­sul­ta­cje

Kon­sul­ta­cje

1 paź­dzier­ni­ka 2019r.

od godzi­ny 16.00 – 17.00

Ser­decz­nie zapra­sza­my rodzi­ców i opie­ku­nów na kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi, któ­re odbę­dą się dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2019r. (wto­rek) od godzi­ny 16.00 – 17.00